Utlåtande om utkastet till ändring av 4 § och 11 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@ mmm.fi

UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL ÄNDRING AV 4 § OCH 11 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM TEMPORÄRT UNDERSTÖD TILL FÖRETAG INOM PRIMÄR JORD- BRUKSPRODUKTION (VN/8962/2020 )

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av understöd till företag inom primär jordbruksproduktionen och önskar framföra följande:

  • - SLC anser att det är viktigt att en förlängning av det temporära understödet inom primär jordbruksproduktion, då pandemin fortfarande bidrar med negativa konsekvenser för marknaden.
  • - SLC vill påpeka att nystartade företag, så som pälsproducenter, missgynnas i den 4§, då bestämmelsen inte beaktar de investeringar och lagervärden som finns på farmen.
  • - Det finns ett stort antal bolag som inte beviljades kostnadsstöd men som fortsatte med produktionen 2020 och även 2021. De bolag som 2021 fortsätter sin produktion, exempelvis pälsproducenter, kan inte anses vara odugliga för kostnadsstöd i enlighet med bokslutet för 2019 underlag. Om ett farmföretag bedriver normal produktion år 2021 är bedömningsgrunden, som gäller att det egna kapitalet inte får vara förbrukat under 2019, ej längre relevant.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC