Uttalande: SLC:s styrelse stöder MTK:s initiativ om krav på lagändring gällande älgstammens stamvård

I största delen av landet når man samförstånd om målet för älgstammens storlek i gott samarbete mellan markägare, jägare, viltförvaltningen och intressegrupper. Däremot fungerar detta inte på alla områden. SLC:s styrelse stöder MTK:s initiativ om att det krävs förändringar i lagstiftningen så att markägarnas åsikter får större tyngd när man slår fast målen för älgstammens storlek i stammålen.
SLC - Alg webb

SLC:s styrelse stöder MTK:s initiativ (26.3.2021) om att jord- och skogsbruksministeriet omedelbart måste inleda lagberedning för att trygga en mera ändamålsenlig förvaltning av älgstammen i hela Finland. Markägarnas inflytande måste ökas i de regionala viltråden som slår fast målsättningarna för älgstammen. Det måste också bli möjligt att överklaga viltrådens beslut.

Jaktlagen definierar entydigt att rätten att bedriva jakt och bestämma om jakten tillkommer områdets markägare. Under de senaste åren har viltförvaltningen däremot felaktigt definierat markägare som enbart intressegrupper. Detta är ohållbart med tanke på framtiden påtalar både MTK och SLC.

I de regionala viltrådens sammansättning har jaktvårdsföreningarnas representanter egen majoritet (6/10), och det innebär att jaktvårdsföreningarna ensamma kan fatta beslut som inte kan överklagas.

När viltråden möttes i mars för att fastställa mål för älgstammens storlek höjdes målen på över en fjärdedel av älgförvaltningsområdena. Dessutom finns det många älgförvaltningsområden där den föregående periodens höga stammål inte sänktes trots krav från intressegrupper. I dessa områden togs varken i beaktande markägarnas synpunkter, skogs- och trafikmyndigheternas krav eller Naturresursinstitutet Lukes färska inventeringsuppgifter om älgskadornas stora omfattning.

Störst utmaningar i hur detta förvaltningssystem och älgstammens reglering fungerar har uppkommit i områden i bland annat Egentliga Finland och Österbotten.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191

Mer från SLC