Nordiska producentorganisationerna vid sitt möte i Seinäjoki: "Aktiv grön omställning kräver ökad finansiell stabilitet för att lyckas"

Lantbrukarna i Norden är redo för en aktiv grön omställning inom livsmedelsproduktionen. Produktionen måste utvecklas i en mer hållbar och klimateffektiv riktning. Det nordiska jordbruket har stor innovationskraft och lösningar för klimathållbar produktion. Stora internationella förändringar och ekonomisk osäkerhet har däremot en negativ inverkan på dessa mål, säger NBC:s presidium, samarbetsorganet för de nordiska producentorganisationerna, i ett uttalande.
SLC - 20220819 115011
NBC-förbundens ordföranden (fr. v) Juha Marttila (MTK), Mats Nylund (SLC), Palle Borgström (LRF), Bjørn Gimming (Norges Bondelag), Petri Pitkänen (Pellervo), Søren Søndergaard (L&F)

Världen har blivit mer instabil och osäker de senaste åren - ekonomiskt och politiskt. Coronapandemin har förändrat konsumtionsvanorna och utmanat leverantörskedjorna för alla typer av produkter. Förutom säkerhetshot har Rysslands anfallskrig i Ukraina ökat osäkerheten i tillgången på och priset på energi, gödselmedel, foder och matolja, samt väsentligt förändrat världshandelns flöden.

Brist på vissa grundläggande råvaror och produkter har uppstått, vilket har orsakat stora prisökningar och problem, särskilt för de fattigaste livsmedelsimporterande länderna. Livsmedelssäkerheten har blivit en verklig global utmaning.

Generellt har jordbrukssektorn i de nordiska länderna haft ett starkt kunnande och varit effektiv i att hantera situationen. Produktion och export har bevarats, men detta har krävt en omorganisering av produktionen och lett till stora prisfluktuationer, ekonomiska förluster och minskad lönsamhet.

Många marknader är för närvarande i obalans och det finns ett behov av att både upprätthålla marknadsrelationer och skapa nya marknadsmöjligheter – nationellt och internationellt.

Nordiska bönder behöver ett ekonomiskt och politiskt klimat som skapar förtroende, lönsamhet och incitament för en kontinuerlig utveckling av branschen. Utan större finansiell stabilitet kan nödvändiga investeringar för att öka hållbarheten och minska klimatpåverkan inte göras.

– Det är avgörande att det i en exceptionell och komplex situation finns en politisk förståelse och en önskan att säkerställa en tillräcklig livsmedelsproduktion för världens befolkning. I Norden kan vi producera hälsosamma och hållbara produkter med mindre klimatpåverkan samt beakta biodiversitet och djurhälsa men samtidigt måste jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft säkerställas, säger Søren Søndergaard, NBC:s danska president.

– I kristider mäts producentkooperativens kunnande och förmåga. Producenterna har prissättningskraft endast när de kommersiella och industriella organisationer som de äger är tillräckligt effektiva, säger Mats Nylund, SLC:s ordförande.

Nordens lantbrukare har en stark ambition att säkerställa och fortsätta den gröna omställningen och att införa fler klimatåtgärder. Vi drar nytta av den starka kopplingen mellan livsmedelsproduktionens värdekedjor – även med hjälp av våra kooperativ. Samarbetet utgör en stark grund för att optimera produktion och försäljning. Till detta kommer ständig fokus på innovation och att införa ny kunskap genom vårt rådgivningssystem.

Nordiska lantbrukare kommer att kunna möta framtidens klimat- och hållbarhetskrav, men det förutsätter lönsamhet och ett stabilt ekonomiskt ramverk.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC, centralförbundsordförande, tfn 050 521 2191
Christoffer Ingo, SLC, lantbrukspolitisk sakkunnig, tfn 040 545 5472
Juha Ruippo, MTK, direktör, tfn 040 553 3232
Søren Søndergaard, NBC:s president, tfn +45 2048 7713

Länkar:

Pressmeddelandet på finska: mtk.fi

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC är grundat 1934 och är en samarbetsorganisation för nordiska jordbruksorganisationer och koorperativ. Organisationsmedlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

Mer från SLC