ANM: Delegation stärker det omfattande samarbete som behövs för att förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft

Finlands mål är att öka arbetskraftsinvandringen och bekämpa utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det utnyttjande av utländska arbetstagare som har framkommit under de senaste åren har framhävt behovet av samarbete mellan olika aktörer. Den delegation som tillsatts av ANM stöder bekämpningen av utnyttjandet av utländsk arbetskraft och företagare.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 21 december 2021 delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd för tiden 1 januari 2022–31 december 2024. Delegationen är ett sakkunnigorgan som består av olika myndigheter samt arbetsmarknads- och näringspolitiska organisationer.

Delegationen har till uppgift att främja samarbetet i frågor som gäller utländska arbetstagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare. Avsikten är också att förbättra informationsgången mellan myndigheterna, följa utvecklingen av tillsynen över utländska arbetstagares och företagares anställningsförhållanden och tillstånd samt ge utlåtanden i dessa frågor.

”Utnyttjande av utländsk arbetskraft är ett fenomen som kräver gott samarbete mellan olika samhällsaktörer för att det ska kunna bekämpas. Den nya delegationen är ett viktigt steg för att vi ska kunna bekämpa utnyttjandet och öka medvetenheten om fenomen som gäller utnyttjande av arbetskraft”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Delegationen samlar flera aktörer

Ordförande för delegationen är regeringsrådet Olli Sorainen från arbets- och näringsministeriet. Medlemmarna i delegationen är företrädare för inrikesministeriets migrations- och polisavdelning, utrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel.

Medlemmar är dessutom företrädare för Migrationsverket, hjälpsystemet för offer för människohandel, regionförvaltningsverken, polisinrättningen i Helsingfors, arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Business Finland.

Av arbetsmarknads- och näringspolitiska organisationer är följande representerade: Akava ry, STTK rf och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands näringsliv rf, KT Kommunarbetsgivarna, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Landsbygdens Arbetsgivareförbund MTA rf, Företagarna i Finland rf, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf och Livsmedelsindustriförbundet rf.

Ytterligare information:

Olli Sorainen, regeringsråd, tfn 029 504 8022

Mer från SLC