Bestämmelserna om odling av hampa ska förtydligas - utkastet till regeringspropositionen på remiss

Regeringens proposition om ändring av narkotikalagen har sänts på remiss. Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om odling av hampa och växtförädling. Att odla och använda hampa för narkotikabruk ska vara förbjudet också i fortsättningen, men vissa sorter av hampa får fortfarande odlas för produktion av fiber och utsäde.

I regeringens proposition föreslås det att det i fortsättningen alltid ska krävas att man meddelar till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) i förväg om odlingen av hampa. Det föreslås också att odlaren ska bokföra den hampa som odlas, meddela till Fimea om väsentliga ändringar och årligen redogöra om det föregående årets odling av hampa och användningsändamål för skörden. Odling är tillåtet endast när det gäller utsäde av sådana sorter som godkänts som stödberättigade inom Europeiska unionens område, och odlingen är tillåten endast för produktion av fiber eller utsäde.

I fortsättningen behövs tillstånd från Fimea också för växtförädling av hampa. För att få tillstånd förutsätts det bland annat att ändamålet för förädlingen är att utveckla nya sorter av hampa och att få dem införda i växtsortlistan. Verksamheten bör vara ordnad på ett ändamålsenligt och professionellt sätt.

Av hampa producerar man bland annat fiber, ved och frön. Fröna eller det hampaprotein som tillverkas av dem används till exempel i livsmedel eller som foder för husdjur och produktionsdjur. Oljan som fås av fröna används i livsmedel och kosmetik, och skälkens fibrer används i isoleringsmaterial, strö och täckmaterial. I Finland odlas hampa för tillfället på cirka 2 000 hektar. År 2021 kom det in 232 ansökningar om stöd för odling av hampa, och största delen gällde produktion av hampafrön.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Ytterligare information:

Narkotikalagen:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 713, elina.kotovirta@gov.fi

Jordbruksstöden för hampa:

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 356, juha.palonen@gov.fi

Mer från SLC