Jordbruksministrarna diskuterade marknadsläget och kommissionens planer efter invasionen av Ukraina

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 21 januari i Bryssel. Ministrarna diskuterade bland annat godkännandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt marknadssituationen för jordbruket, särskilt efter invasionen av Ukraina. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ministrarna diskuterade godkännandet av de strategiska CAP-planerna. Kommissionen bedömer medlemsstaternas planer och sänder dem brev med sina iakttagelser i slutet av mars. En del av medlemsstaterna lämnade in sin strategiska plan för sent, vilket har väckt oro över tidsramen för behandlingen av planerna vid kommissionen. I likhet med flera andra ministrar underströk minister Jari Leppä att det är viktigt att planerna godkänns i god tid. För att jordbrukarna i tid ska kunna förbereda sig på sådant som ändras i och med den nya programperioden, behövs det tillräckligt med tid för det nationella genomförandet av planerna.

Ministrarna diskuterade också hur marknadssituationen inom jordbrukssektorn ser ut i synnerhet efter invasionen av Ukraina. Finland uttryckte oro över att produktionskostnaderna inom jordbruket, såsom priset på energi, gödselmedel och foder, har stigit till rekordnivåer och inverkar på produktionens lönsamhet och försörjningsberedskapen. För att stabilisera marknadsläget har kommissionen föreslagit åtgärder som i huvudsak mottogs positivt av medlemsstaterna. Många medlemsstater har upprepade gånger bett kommissionen vidta åtgärder för att situationen på marknaden ska bli lättare.

Kommissionen har berett en tillfällig ram för statligt stöd på grund av krisen i Ukraina. På grund av kostnadskrisens allvar ville minister Leppä och flera andra ministrar att stödtaket per gård ska vara högre än det belopp på 20 000 euro som kommissionen planerat. Finland och flera andra medlemsstater betonade att stödsystemet bör vara enkelt för att stödet snabbt ska kunna betalas till jordbrukarna.

Under övriga ärenden behandlades Österrikes initiativ att öka produktionen av vegetabiliska proteiner i Europa i enlighet med Europeiska rådets begäran. Finland och 18 andra medlemsstater uttryckte sitt stöd för Österrikes initiativ. Minister Leppä betonade att det är viktigt att försörjningsberedskapen inom livsmedelssektorn och livsmedelstryggheten säkerställs i alla situationer. Att utarbeta en strategi för vegetabiliska proteiner på EU-nivå skulle vara en konkret åtgärd för att uppnå det målet.

Under punkten övriga ärenden behandlades också bland annat information från Polens och tio andra länders delegationer om kommissionens kommande förslag om hållbar användning av växtskyddsmedel och de farhågor som finns kring det. Dessutom behandlades Sloveniens initiativ om alternativ till växtskyddsmedel. Kommissionär Stella Kyriakides meddelade att förslaget till rättsakt skjuts upp. I diskussionen framförde Finland att det inte är motiverat att införa bindande landsspecifika mål för minskning av de använda kvantiteterna. I stället för kvantiteterna bör fokuset ligga på att användningen av växtskyddsmedel är kontrollerad och att riskerna minimeras. Dessutom bör det tas hänsyn till det arbete som redan gjorts i olika länder. Rådet diskuterade också kostnadskrisen inom vattenbruket och fisket och vilka åtgärder den kräver.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Jere Nuutinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 313 4443

Mer från SLC