JSM: Det satsas på livsmedelstrygghet, försörjningsberedskap och jordbrukets lönsamhet

Regeringen beslutade den 19 september 2022 om ett förslag till budgetproposition för 2023. För jord- och skogsbruksministeriets del ligger tyngdpunkten i budgetproposition särskilt på ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och tillgången till rent vatten. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar grön omställning och biologisk mångfald.

Genomförandet av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP-planen) 2023–2027 startar nästa år. Planen består av direkta stöd och åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy, CAP) och av åtgärder för landsbygdsutvecklingen på fastlandet och på Åland. De viktigaste målen för CAP-planen är att trygga en aktiv livsmedelsproduktion, främja ett klimat- och miljösmart jordbruk och förbättra landsbygdens livskraft.

Anslagen för de åtgärder som hör till fastlandets behörighet (totalt 1 860 miljoner euro) har fastställts i budgetförslaget i enlighet med CAP-planen, som nyligen godkändes av Europeiska kommissionen.

I budgetförslaget ingår också anslagen för de återhämtningsåtgärder som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och anslagen för betalningar för förbindelser som ingåtts under övergångsperioden 2021–2022 och EU:s tidigare programperioder (totalt nästan 143 miljoner euro).

Anslagen för 2023 stöder den gröna omställningen

I budgeten för 2023 ingår de nationella anslag för stödjande av en grön omställning som det avtalades om i våras:

• 10,0 miljoner euro till stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar (10,0 miljoner euro 2022)

• 7,5 miljoner euro till investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning (7,0 miljoner euro 2022)

• 6,0 miljoner euro till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen (3,0 miljoner euro 2022).

Det ska genomföras utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt som har att göra med våtmarker och våtmarksodling för att höja grundvattennivån på torvjordar. För dessa projekt och för information om och understöd för verksamheten har det budgeterats ett anslag på 30,0 miljoner euro.

Förlängd finansiering för bybutiksstödet, arbetet mot brottslighet i livsmedelskedjan och tillsyn av e-handeln

Under momentet för utveckling av landsbygden anvisas ett anslag på 2,0 miljoner euro för stöd till bybutiker. Stödsystemet ska bli permanent från och med 2023.

Till Livsmedelsverket föreslås ett anslag på 0,6 miljoner euro för att motverka brottslighet i livsmedelskedjan och för övervakning av distansförsäljningen. Vikten av tillsyn har vuxit under de senaste åren. Genom tillsynen kan man skydda företag med laglig verksamhet mot en osund konkurrens och samtidigt skydda konsumenterna mot hälsorisker och vilseledande verksamhet.

Ökade satsningar på att främja biologisk mångfald

Helmi-programmet 2021–2030 är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen erbjuder. För genomförandet av programmet föreslås ett anslag på 2,2 miljoner euro under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har även en gemensam handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland, Metso. Det föreslås att finansieringen av Metso stärks så att det i jord- och skogsbruksministeriets budget reserveras sammanlagt 15,8 miljoner euro för genomförandet av planen (7,5 miljoner euro 2022). Det är nödvändigt att höja anslaget för att uppnå planens mål.

Bättre försörjningsberedskap och riskhantering inom vattentjänsterna

Ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro anvisas för att trygga driftsäkerheten inom vattenförsörjningen. Vid de vattentjänstverk som är kritiska för försörjningsberedskapen effektiveras särskilt insatserna mot cyberhot.

För de informationsverktyg som krävs för det nationella genomförandet av EU:s dricksvattendirektiv anvisas 2,0 miljoner euro. Genom tillsynsåtgärderna enligt direktivet tryggas råvattnets kvalitet, vattenkällorna samt bedömningen och hanteringen av risker för vattenförsörjningen.

Höjning av jakt- och fiskevårdsavgifterna

Det föreslås att jaktvårdsavgiften höjs med fyra euro, så att den stiger från 39 till 43 euro. Fiskevårdsavgiften höjs med två euro från 45 till 47 euro. Höjningarna baserar sig på att kostnadsnivån generellt har stigit. Genom höjningen av jaktvårdsavgiften strävar man också efter att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhetsstyrning i en mer professionell riktning.

Livskraften i östra Finland förbättras genom satsningar på utvecklande av strövområden och fisketurism

Det satsas på att förbättra östra Finlands livskraft genom att det under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel anvisas 1,6 miljoner euro för utveckling av turisttjänsterna i Forststyrelsens strövområden och 0,4 miljoner euro för främjande av fisketurism.

Projektet för utveckling av bostadsdatasystemet framskrider och stöd riktas till fastighetsförrättningar

Genom bostadsdatasystemet, som samlar uppgifter om husbolag och aktielägenheter, möjliggörs registrering av ägande- och lägenhetsuppgifter om bostadslägenheter som besitts med stöd av aktier samt för omsättning av bostadslägenheter och förvaltning av säkerheter. I systemet bildas nya bostadsaktiebolag endast digitalt, och aktiebrev trycks inte längre på papper. Bostadsaktiebolag som bildats före den 1 januari 2019 ska senast den 31 december 2023 överföra förvaltningen av sina aktieböcker till bostadsdatasystemet.

I den följande fasen av projektet utvidgas bostadsdatasystemet så att det också omfattar administrativa uppgifter om husbolagen och aktielägenheterna. För genomförandet av den fasen har det anvisats 2,0 miljoner euro i form av finansiering som betalas genom faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP).

För att stödja fastighetsförrättningar föreslås ett anslag på 2,0 miljoner euro. Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Det uppskattas att användningen av anslaget fördelas så att den låneandel som återkrävs av sakägare uppgår till cirka 50 procent och statens slutgiltiga utgift blir cirka 50 procent.

Fortsatta satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet och utbildning

Regeringen fortsätter att långsiktigt stärka finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Finland har som mål att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent av BNP före 2030. Som ett led i detta mål utökas forskningsfinansieringen till de statliga sektorforskningsinstituten, och av den ökningen riktas 1,5 miljoner euro till Naturresursinstitutet och 1 miljon euro till Finlands miljöcentral.

Förvaltningsområdets anslag för 2023

I budgetpropositionen föreslås anslag på sammanlagt drygt 2 653 miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Anslagen minskar således med ett nettobelopp på 92 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022 (2 745 miljoner euro).

Av anslagen under huvudtiteln upptar jordbruk och livsmedelsekonomi 67,6 procent (1 792 miljoner euro), utveckling av landsbygden 16,7 procent (444 miljoner euro), naturresursekonomi 8,3 procent (220 miljoner euro), förvaltning och forskning 5,3 procent (141 miljoner euro), lantmäteri och registrering av bostadsaktier 1,8 procent (48 miljoner euro) och Forststyrelsen mindre än 0,5 procent (8 miljoner euro).

De kalkylerade inkomstposterna 2023 uppgår till drygt 945 miljoner euro, vilket är cirka 28 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022.

Budgetpropositionen kan läsas på adressen https://budjetti.vm.fi.

Mer information:

Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 050 5997
Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 694 233
Juha Karjalainen, redovisningschef, tfn 040 701 2282

Mer från SLC