JSM: EU-ministrarna diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln - Frankrike lade fram sitt program

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 17 januari i Bryssel. Frankrike presenterade sitt ordförandeskapsprogram som pågår fram till utgången av juni 2022. Ministrarna diskuterade också läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det nya ordförandelandet Frankrike berättade om sitt ordförandeskapsprogram. Programmet fokuserar på suveränitet och självförsörjningsgraden av livsmedel inom jordbrukssektorn. Frankrikes främsta prioriteringar gäller rådets diskussioner om miljö- och hälsostandardernas överensstämmelse mellan europeiska och från tredjeländer importerade produkter, koldioxidsnålt jordbruk och kolbindning i jordbruksmarken samt främjande av initiativ som hänför sig till den europeiska gröna given, bland annat att minska användningen av växtskyddsmedel.

Ministrarna diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och tog särskilt upp det svåra marknadsläget för griskött och produktionsinsatsernas höga priser. Kommissionen var dock inte beredd att ta initiativ till marknadsinsatser eller bevilja krisstöd till grisköttssektorn. Medlemsländerna, även Finland, är väldigt oroade över produktionskostnaderna, såsom priset på energi, gödselmedel och foder. Enligt minister Jari Leppä måste producenternas inkomstnivå vara rättvis, vilket förutsätter att man följer upp arbetet med att genomföra direktivet om otillbörliga handelsmetoder och vid behov avhjälper missförhållandena. När det gäller de höga priserna på gödselmedel bad minister Leppä kommissionen kartlägga alla tänkbara sätt att balansera marknaden.

Rådet för jordbruk och fiske diskuterade läget inom den internationella handeln. Trots covid-19-krisen har EU:s handelsöverskott i jordbruksprodukter fortsatt att öka och nya handelsavtal kommer strax att ingås med bland annat Mexiko och Chile. Alla ministrar framhävde behovet av balanserade handelsrelationer med tredjeländer och en bättre sammanhållning mellan EU:s handelspolitik och jordbrukspolitik. Enligt ministrarna ska de jordbruksprodukter som importeras till Europeiska unionen uppfylla motsvarande hållbarhetsstandarder som EU kräver av sina egna producenter.

Kommissionen lyfte också fram meddelandet av den 15 december 2021 om kolets hållbara kretslopp. Meddelandet fick ett positivt mottagande eftersom kolbindningen ansågs gynna både jordbrukarna och klimatet. Det finns dock fortfarande många öppna frågor som gäller åtgärder, beräkning av kolbindningen och skapande av en kolmarknad. Diskussionen fortsätter vid ett inofficiellt möte i början av februari.

En ytterligare fråga som ministrarna tog upp var resultaten från konferensen om revidering av EU:s lagstiftning om djurskydd.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Mer från SLC