JSM: Förvärvsinkomstgränsen för dem som får avträdelsestöd slopas

De som är berättigade till avträdelsestöd för att de har upphört med att bedriva jordbruk får i fortsättningen utan begränsningar delta i till exempel säsongsbetonat och tillfälligt jordbruksarbete utan att utbetalningen av deras stöd avbryts. Lindringen träder i kraft retroaktivt från och med den 1 januari, om riksdagen godkänner den proposition som regeringen överlämnade i dag.

Förslaget lindrar bristen på arbetskraft på landsbygden. Kompetent arbetskraft behövs särskilt inom branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Ändringen gör det också lättare att få arbetskraft till företag inom olika näringsgrenar och till servicebranscherna.

Lagförslaget gör det dessutom möjligt för personer som är berättigade till avträdelsestöd att förvärvsarbeta för att trygga försörjningsberedskapen i och med de behov av arbetskraft som uppstått på grund av kriget i Ukraina och covid-19-pandemin.

Ett temporärt undantag från tillämpningen av förvärvsinkomstgränsen var i kraft 2020 och 2021 på grund av covid-19-pandemin. Därför har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA), som sköter utbetalningen av stöd till dem som upphört med att bedriva jordbruk, redan erfarenhet av att inte tillämpa förvärvsinkomstgränsen.

Propositionen gäller cirka 1 400 mottagare av avträdelsestöd.

Mer information:

Ministers specialarbetare Jere Nuutinen tfn 0295 162 012, email: jere.nuutinen (at) gov.fi

Lagstiftningsråd Markus Lounela tfn 0295 162 052, sähköposti: markus.lounela (at) gov.fi

Mer från SLC