JSM: Kolinlagrande jordbruk främjades vid jordbruksministrarnas informella möte

EU:s jordbruksministrar samlades den 6–8 februari till ett informellt rådsmöte i Strasbourg. Ministrarna diskuterade möjligheterna med kolinlagrande jordbruk och god praxis i anslutning till det. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Temat för jordbruksministrars möte var hur man kan stärka klimatvänliga modeller och i synnerhet kolinlagring inom jord- och skogsbruket. Diskussionen hade samband med kommissionens meddelande av den 15 december 2021 om hållbara kretslopp för kol.

Som underlag för diskussionen lade det franska ordförandeskapet fram frågor om konkreta åtgärder, finansieringsmekanismer och certifieringssystem för kolinlagrande jordbruk samt vilka faktorer som kan motivera jordbrukarna att använda sig av dem i stor utsträckning.

Ministrarna lyfte fram olika slag av god praxis för att minska utsläppen och lagra kol. Vid diskussionen konstaterades det att medlemsstaternas omgivning och förhållanden varierar, vilket innebär att också de effektivaste åtgärderna är olika i olika områden. Många medlemsländer framförde att systemet bör vara tillförlitligt, att kolinlagringen bör vara tydligt påvisbar och att systemet bör vara enkelt för jordbrukarna.

Offentlig finansiering ansågs vara viktig. Dess betydelse blir särskilt tydlig i det inledande skedet innan en välfungerande privat koldioxidmarknad har uppstått. Vikten av hållbart skogsbruk, hållbar skötsel och användning av skogarna samt beskogning när det gäller att öka koldioxidbindningen framhävdes också.

Vid diskussionen lyfte minister Leppä fram att man i Finland har vidtagit nya åtgärder för att öka och upprätthålla koldioxidbindningen och kolförråden i enlighet med regeringsprogrammet. Målet för regeringens omfattande projekt Fånga kolet är att uppnå en klimateffekt motsvarande minst tre miljoner ton koldioxid.

Minister Leppä konstaterade också att regeringen genom åtgärder i anslutning till och utanför CAP-planen strävar efter att minska växthusgasutsläppen med sammanlagt 29 procent till år 2035. Enligt Leppä har jordbrukarna och skogsägarna en nyckelposition i koldioxidbindningen. Ur deras synvinkel är det viktigt att systemet är enkelt, transparent och tillförlitligt. Det bör införas ett brett urval åtgärder som är ekonomiskt lönsamma och som inte äventyrar livsmedelstryggheten.

Det franska ordförandeskapet utarbetar rådets slutsatser om ärendet i mars 2022.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Mer från SLC