JSM: Kompletterande stöd till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen godkändes som en del av det nationella försörjningsberedskapspaketet för jordbruket

Regeringen utfärdade i dag en förordning av statsrådet om ett nytt extraordinärt anpassningsstöd som ska betalas i södra Finland för att trygga verksamhetsbetingelserna för svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen. Samtidigt godkände regeringen en ändring av den förordning som gäller nordligt stöd. Genom den ändringen höjs det nordliga stödet 2022 för svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i den nordligare delen av Finland.

De beslut som nu fattats är en del av genomförandet av det försörjningsberedskapspaket för jordbruket som regeringen drog upp riktlinjer för i slutet av mars. Rysslands invasion av Ukraina har under våren orsakat betydande störningar och problem på jordbruks- och livsmedelsmarknaden i Finland, Europa och världen i övrigt. Det har skett en historiskt kraftig ökning av priserna på framför allt gödningsmedel, energi och spannmålsbaserat djurfoder inom primärproduktionen.

I Finland fattade regeringen i slutet av mars beslut om ett försörjningsberedskapspaket för jordbruket. Det anpassningsstöd för stödområde AB i södra Finland och den komplettering av det nordliga stödet för stödområde C som regeringen nu godkänt är konkreta delar i det paketet. I försörjningsberedskapspaketets snabba stödåtgärder som ska trygga livsmedelsproduktionen ingår dessutom bland annat tilläggsåterbäring på punktskatten på energi till gårdsbruksenheter för 2021, betydande tilläggsfinansiering till kompensationsersättningen för 2022 samt stärkande av finansieringen av rennäringen och fiskerinäringen. Regeringen utfärdade i dag en förordning av statsrådet om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2022/2023, och det stödet kompletterades med en miljon euro.

I södra Finland baserar sig tillägget på det nationella stödet för 2021

I stödområdet AB i södra Finland används redan hela den årliga betalningsfullmakt för nationellt stöd till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen som grundar sig på beslut av kommissionen. Därför behövs nu det särskilda EU-stödinstrument som det föreskrivits om för denna exceptionella situation, dvs. det extraordinära anpassningsstödet, för att stödja de sektorerna i AB-området. På grund av villkoren i den nationella lagstiftningen måste producenterna dock ansöka om detta stöd separat, eftersom stödinstrumentet är nytt.

Utgångspunkten är att anpassningsstödet baserar sig på det nationella stöd till södra Finland som beviljats för 2021 och de referenskvantiteter inom svin- och fjäderfähushållningen, den areal av växthusproduktion och de lagringsvolymer för trädgårdsprodukter som använts vid fastställandet av det stödet. En ytterligare förutsättning är att den sökande fortsätter med motsvarande jordbruksverksamhet även under 2022. Eftersom anpassningsstödet enligt EU-rättsakterna ska betalas ut i sin helhet redan före utgången av september, är det inte möjligt att med anpassningsstödet komplettera det nationella stödet till södra Finland för 2022. Att handläggnings- och betalningsprocessen ska löpa så snabbt som möjligt är en central motivering för anpassningsstödets struktur och fördelning.

De kompletterande stöden betalas i augusti–september

Utgångspunkten är att anpassningsstödet för södra Finland ska kunna sökas i början av augusti och att stödet betalas ut i sin helhet före utgången av september. Ansökan om anpassningsstöd görs via Livsmedelsverkets e-tjänst Vipu, och Livsmedelsverket ger närmare information om ansökan och ansökningsvillkoren så snart som möjligt (https://www.ruokavirasto.fi/sv/).

För det nordliga stödet till stödområde C har den nationella betalningsfullmakt som grundar sig på Europeiska kommissionens beslut inte använts fullt ut än, så den planerade tilläggsfinansieringen till stödområde C kan genomföras utan några nya separata ansökningar. Utgångspunkten är att merparten av det kompletterande nordliga stödet ska betalas ut i augusti, och när det gäller det nordliga stödet behöver stödmottagarna inte vidta några åtgärder. I första hand används tilläggsfinansieringen till att komplettera stödet för svin- och fjäderfähushållning och stödet för växthusproduktion, och även det stöd för lagring av trädgårdsprodukter som betalas ut senare kommer att höjas.

Försörjningsberedskapspaketets tilläggsfinansiering till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i hela landet är sammanlagt cirka 42 miljoner euro, medan det totala beloppet av det ursprungliga nationella stödet till dessa sektorer i år är cirka 46 miljoner euro. För att genomförandet ska framskrida krävs det också att riksdagen godkänner den finansiering som föreslås för stödinstrumenten i årets andra tilläggsbudget.

Mer information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, fornamn.efternamn@gov.fi

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 245, fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC