JSM: Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om åtgärder för att trygga jordbrukets försörjningsberedskap

Sammanlagt cirka 300 miljoner euro ska anvisas för att stödja den inhemska livsmedelsproduktionen. Helheten innehåller stödformer med snabb verkan i syfte att stödja gårdarnas likviditet samt åtgärder som påskyndar en ökning av självförsörjningsgraden i fråga om energi och utfasning av fossila naturresurser.

Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade den 17 mars att regeringen snarast ska bereda åtgärder för att underlätta kostnadskrisen inom jordbruket och trygga försörjningsberedskapen. Åtgärderna ska öka stödet till den inhemska livsmedelsproduktionen i det akuta läget med uppskattningsvis cirka 300 miljoner euro.

Helheten innehåller stödformer med snabb verkan i syfte att stödja gårdarnas likviditet samt åtgärder som påskyndar en ökning av självförsörjningsgraden i fråga om energi och utfasning av fossila produktionsinsatser.

Ministerarbetsgruppen för beredskap behandlade paketet den 29 mars och fattade vid den fortsatta beredningen beslut om följande åtgärder för 2022:

• Anvisa 120 miljoner euro för nationell kompensationsersättning

• Komplettera de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter, renskötsel och fiskerinäring med 27 miljoner euro

• Anvisa 20,6 miljoner euro för nationell finansiering av EU:s krisstöd och komplettering av det

• Öka återbäringen av energiskatt för 2021 med 45 miljoner euro som en engångsåtgärd

Ministerarbetsgruppen slog dessutom fast att det 2022–2026 ska genomföras följande åtgärder för att påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor:

• Anvisa 28 miljoner euro i form av investeringsstöd för alternativa energikällor och andra investeringar och omställningar som anknyter till försörjningsberedskapen

• Anvisa 14,5 miljoner euro i form av investeringsstöd för bland annat avancerad teknik för behandling av rötrest från biogasanläggningar

• Förbättra självförsörjningen i fråga om näringsämnen och energi genom återvinning av näringsämnen:

◦ 9 miljoner euro anvisas som tilläggsfinansiering till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

◦ 25 miljoner euro anvisas i form av investeringsstöd för bland annat avancerad teknik för tillvaratagande av näringsämnen och tillhörande investeringar i maskiner, anordningar, byggnader och anläggningar.

• Öka statsborgen för likviditetslån (kapitalisering av gårdsbrukets utvecklingsfond med 7 miljoner euro)

• Anvisa 30 miljoner euro för våtmarksodling

• Anvisa 3,5 miljoner euro för Livsmedelsverkets informationssystem för 2022–2023

Jord- och skogsbruksministeriet svarar huvudsakligen för den fortsatta beredningen och genomförandet av åtgärderna. Finansministeriet svarar för den ökade återbäringen av energiskatt för 2021. Miljöministeriet är ansvarigt ministerium för de investeringsprojekt som gäller återvinning av näringsämnen.

Åtgärderna och deras budgetkonsekvenser specificeras och preciseras i tilläggsbudgetpropositionen våren 2022 och i planen för de offentliga finanserna 2023–2026.

Mer information:

Jere Nuutinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 012, jere.nuutinen(at)gov.fi

Ann-Mari Kemell, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 330, ann-mari.kemell(at)gov.fi

Ministerarbetsgruppen för beredskap

Statsrådets beslut om tillsättande av den nya ministerarbetsgruppen (på finska)

Ministerarbetsgrupperna i statsminister Marins regering

Mer från SLC