JSM: Ny veterinärvårdslag preciserar kommunernas skyldigheter att ordna veterinärtjänster

Regeringen föreslår att den gällande veterinärvårdslagen upphävs och ersätts med en ny lag. Syftet med veterinärvårdslagen är att säkerställa att det i hela landet finns tillgång till sådana veterinärtjänster på basnivå som är centrala för djurs hälsa och välfärd och folkhälsan. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att ordna sådana tjänster. Med undantag för några stora städer ordnar kommunerna veterinärtjänster i samarbete med andra kommuner inom samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet.

I samband med reformen preciseras kommunernas skyldigheter att ordna veterinärtjänster genom en förteckning över de tjänster som omfattas av organiseringsansvaret. I förteckningen ingår endast sådana tjänster som kommunerna i praktiken redan ordnar med stöd av den gällande lagen. Det har dock ansetts att en preciserad förteckning över kommunernas lagstadgade uppgifter behövs med tanke på tillämpningen av bestämmelserna i kommunallagen och konkurrenslagen, eftersom kommunerna för närvarande producerar tjänsterna utan bolagisering. Lagförslaget gör det möjligt att bibehålla det nuvarande veterinärvårdssystemet, som i huvudsak bygger på veterinärer i tjänsteförhållande.

I den nya lagen föreslås också ändringar i de kundavgifter som kommunerna tar ut. Enligt den gällande lagen kan kommunerna ta ut kundavgifter för att täcka kostnaderna för mottagningslokaler, arbetsredskap och avlöning av biträdande personal. Genom den nya lagen ges kommunerna rätt att ta ut kundavgifter även för andra kostnader som produktionen av de tjänster som erbjuds vid mottagningen medför, till exempel avlöningen av veterinären. Kundavgifterna ska dock vara skäliga för användarna. Om kommunen producerar andra än de lagstadgade veterinärtjänsterna i ett konkurrensläge, ska tjänsterna prissättas marknadsmässigt på det sätt som förutsätts enligt kommunallagen och konkurrenslagen.

I den nya lagen föreskrivs det också om en möjlighet att i hela landet övergå till ett system där endast kommunen tar ut kundavgifter och det nuvarande systemet med kommunalveterinärers arvoden frångås.

Kommunerna kan enligt förslaget fortsättningsvis ordna veterinärtjänsterna också genom att ingå avtal om produktion av tjänsterna med en privat producent av veterinärtjänster.

Det föreslås också att de tjänster som Helsingfors universitet tillhandahåller vid Universitets djursjukhus ska ha en lagstadgad ställning som offentliga tjänster. Målet är att trygga djursjukhusets nuvarande roll som producent av veterinärtjänster inom dess verksamhetsområde. Tjänsteproduktionen är viktig med tanke på det patientunderlag som behövs för undervisningen och forskningen. Tjänsterna ska utöver kundavgifter också finansieras med ersättningar av kommunerna.

I veterinärvårdslagen föreskrivs det också om ordnandet av tillsyn över djurs välfärd och hälsa i kommunerna och om privata veterinärtjänster. I dessa bestämmelser föreslås endast små ändringar av teknisk natur.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen välkomnar reformen. ”Att det finns tillgång till grundläggande veterinärtjänster i hela Finland är avgörande för att trygga djurvälfärden. De grundläggande veterinärtjänsterna bidrar också till att trygga produktionen av inhemska livsmedel”, konstaterar Kurvinen.

”Det ökade utbudet av privata veterinärtjänster är välkommet. Det är dock inriktat på sådana tjänster, områden och tider på dygnet där det finns förutsättningar för ekonomiskt lönsam verksamhet, och därför kan de tjänsterna inte ersätta de offentliga veterinärtjänsterna.”

Kurvinen anser också att en förutsättning för tillgången till veterinärtjänster är att det satsas på veterinärutbildningen. ”När verksamheten och patientunderlaget vid Helsingfors universitets djursjukhus tryggas genom lag, säkerställs det att nya veterinärer även i fortsättningen kan vårda djur i praktiken redan när de utexamineras”, säger Kurvinen.

Mer information:

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361, kajsa.hakulin@gov.fi

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 244, johanna.wallius@gov.fi

Mer från SLC