JSM: På remiss: Förslag till ändring av finansieringsvillkoren för vård av ungskog

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog. Målet med ändringarna är att det ska utföras mer skogsvård i ungskogar och att mängden klenträd som samlas ihop i samband med skogsvård samtidigt ska öka.

Det föreslås att stödet för vård av ungskog höjs med 20 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med vården av skogen. För dessa objekt är stödbeloppet efter ändringen 450 euro per hektar.

Det föreslås att kravet på hur stort trädbestånd som ska fällas i samband med skogsvårdsarbetet ska sänkas från 1 000 stammar till 800 stammar per hektar i norra Finland och från 1 500 stammar till 1 000 stammar per hektar i övriga delar av Finland. Kravet på stubbdiameter för de träd som fälls föreslås dessutom bli ändrat från två centimeter till tre centimeter. I övrigt föreslås stödvillkoren förbli oförändrade.

De föreslagna ändringarna innebär att villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog blir samma som de var ursprungligen när bestämmelserna om stödsystemet trädde i kraft 2015. Målen främjas dessutom genom en aktiveringskampanj som genomförs av Finlands skogscentral. Ministerarbetsgruppen för beredskap enades om åtgärderna den 7 april 2022.

Förslaget till ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk är på remiss till den 29 april 2022.

Stödet för vård av ungskog är en av stödformerna enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen). Stödet beviljas privata skogsägare, och det ska sökas hos Skogscentralen innan arbetet inleds. Enligt riksskogstaxeringen 2014–2018 finns det i landet över 770 000 hektar skog där vården av plantbestånd och ungskog är försenad. Målet med skogsvård i rätt tid är att stärka trädbeståndets tillväxt och koldioxidupptag.

Mer information

Niina Riissanen, forstråd, tfn 029 516 2339, fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC