JSM: Proposition om ändring av livsmedelsmarknadslagen lämnades till riksdagen

Regeringen godkände i dag en proposition med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen. Syftet med propositionen är att främja livsmedelsmarknadens funktion och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste ställningen i livsmedelskedjan. Genom propositionen förtydligas dessutom livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter och verksamhet.

De viktigaste förslagen gäller en förkortning av den längsta tillåtna betalningstiden för färskvaror till 14 dagar och för övriga jordbruksprodukter och livsmedel till 30 dagar. På initiativ av leverantören får det dock överenskommas att betalningarna erläggs i flera poster eller att betalningstiderna förlängs till de nuvarande betalningstiderna 30 och 60 dagar. Dessutom föreslås det att förbudet mot att returnera osålda produkter ska bli ovillkorligt, dvs. utan möjlighet att separat komma överens om det. Därtill föreslås preciserande tillägg till lagens definition av myndighet.

Som en informativ precisering fogas till lagen att bevakning av marknaden ingår i livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter. Uppgifterna preciseras också genom att ombudsmannens rätt att ta ärenden till behandling ändras till en skyldighet. Vidare förtydligas ombudsmannens möjlighet att bistå vid förhandling och strävan till uppgörelse i godo.

”Den proposition som nu har lämnats innehåller behövliga ändringar som för oss ett steg mot en rättvisare finländsk livsmedelsmarknad. Granskningen bör fortsätta i bredare omfattning och konkurrenslagstiftningen ses över även under följande regeringsperiod”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft våren 2023.

Mer information:

Pertti Hakanen, specialmedarbetare, tfn 050 050 5997, pertti.hakanen @ gov.fi

Mer från SLC