JSM: Regeringen satsar på försörjningsberedskapen och den gröna omställningen

Regeringen har i sin andra tilläggsbudgetproposition för 2022 beslutat att satsa betydligt på helheter som stöder jordbrukets försörjningsberedskap och den gröna omställningen. Tilläggsfinansiering anvisas också för tryggande av fiskerinäringens försörjningsberedskap, för konditionsbedömning av enskilda vägar och broar, för åtgärder för att aktivera väglagen samt för ersättning av rovdjursskador på ren.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen ser de finansieringsbeslut som nu fattats som betydande.

– Ett genomgripande tema i tilläggsbudgeten är Finlands säkerhet. De anslag som föreslås för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i tilläggsbudgeten främjar Finlands livsmedelstrygghet och försörjningsberedskap, säger minister Kurvinen.

– Utöver att det riktas stöd till aktörerna inom jordbruket, satsas det dessutom miljontals euro på att påskynda behandlingen av stöden.

Tilläggsanslag anvisas för försörjningsberedskapen och den gröna omställningen

Som en del av det paket som ska stödja försörjningsberedskapen anvisas för de nationella kompensationsersättningarna ett tillägg på sammanlagt 120 miljoner euro. Av det beloppet föreslås att 1 miljon euro överförs till landskapet Åland för att betalas ut via landskapets eget stödsystem. Ändringen förutsätter en ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Det föreslås att 35 miljoner euro överförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond. Av tillägget är 28 miljoner euro avsedda för jordbrukens energiproduktion och energianvändning samt andra investeringar som hänför sig till försörjningsberedskapen, och det resterande beloppet på 7 miljoner euro ska möjliggöra en fullständig användning av bevillningsfullmakten för likviditetslån enligt gällande lagstiftning.

Ett tillägg på 22 miljoner euro föreslås för det nationella stöd som betalas i form av nordligt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Tillägget är avsett att vara ett tilläggsstöd till de nationella stöd som betalas för svin- och fjäderfähushållning, trädgårdsodling och renhushållning. I södra Finland ska det betalas tilläggsstöd (sammanlagt 20,6 miljoner euro) för svin- och fjäderfähushållning och trädgårdsodling i form av EU-krisstöd och kompletterande nationellt stöd.

För betalning av helt och hållet nationellt finansierade investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning anvisas tilläggsfinansiering på sammanlagt 14,5 miljoner euro, varav 7,0 miljoner är avsedda för 2022.

För betalning av sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som i sin helhet finansieras nationellt och som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 anvisas tilläggsfinansiering på sammanlagt 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro reserveras för 2022. Ändringen förutsätter en ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen anvisas tilläggsfinansiering på sammanlagt 9 miljoner euro, varav 3 miljoner euro är reserverade för 2022.

För Livsmedelsverkets omkostnader anvisas ett tillägg på cirka 5,6 miljoner euro. Av tillägget föranleds 3,5 miljoner euro av ett tillägg för Livsmedelsverkets informationssystem som har samband med paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket. Resten av tilläggsanslaget föranleds bland annat av tilläggskostnader som covid-19-situationen orsakat vid Livsmedelsverkets laboratorium och köttbesiktning samt kostnader som uppstått när genomförandet av EU:s växtskyddslagstiftning ändrats så att det i huvudsak finansieras nationellt.

Finansiering för kartläggning av enskilda vägars och broars skick, aktivering av väglag och ersättning för skador orsakade av rovdjur

För främjande av fiskerinäringen beviljas ett tillägg på 7,39 miljoner euro. Av tillägget är 5 miljoner euro en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och föranleds av de ökade produktionskostnaderna och kompensationen till fiskeriföretagen för konsekvenserna av den internationella krisen samt av andra åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Resten av tillägget är resultatet av att oanvända anslag av finansieringen från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för programperioden 2014–2020 ombudgeteras för att projekten ska kunna betalas i enlighet med förbindelserna.

För statsbidraget till Finlands skogscentral anvisas ett tillägg på 2,85 miljoner euro för åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen. Av tillägget ska 2,5 miljoner euro användas för kartläggning av enskilda vägars och broars skick och åtgärder för att aktivera väglag. Dessutom anvisas 350 000 euro till genomförandet av en rådgivningskampanj för att främja tillgången på skogsflis inom ramen för den helhet som ska stödja den gröna omställningen. Syftet med åtgärderna är att främja försörjningsberedskapen och tillgången på inhemskt virke för både skogsindustrins och energiproduktionens behov.

För ersättningar för skador som orsakats av rovdjur föreslås en anslagsökning på 700 000 euro. Tillägget gör det möjligt att till fullt belopp ersätta skador på ren som orsakats av stora rovdjur 2021.

Mer information:

Jirka Hakala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 388 0016, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 050 5997, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162 022, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Mer från SLC