JSM: Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss

Ett förslag till en ny lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket sändes på remiss den 4 juli 2022. Lagen ska ersätta den gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade Kemera-lagen. Remissyttranden kan lämnas fram till den 5 augusti 2022.

Det föreslås att incitamentsystemet ska innehålla följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för vårdplan för torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd samt stöd för vård av skogsnaturen och hyggesbränning. Dessutom ska stöd kunna betalas för tillvaratagande av klenvirke från objekt där det utförs vård av plantbestånd och ungskog. Lagen innehåller bestämmelser om grunderna och de allmänna villkoren för beviljande av stöd.

De typer av arbeten som föreslås berättiga till stöd är till stor del desamma som i den gällande Kemera-lagen. I fråga om alla typer av arbeten föreslås dock ändringar. Målet är att stöden ska ha större effekt och att stödvillkoren ska bli tydligare och enklare.

En nyhet är att det ska kunna beviljas stöd för grundlig förbättring av en enskild väg på en lägenhet. Stöd för vård av skogsnaturen ska inte bara beviljas i form av projektfinansiering utlyst av skogscentralen, utan det ska också kunna beviljas för arbete som utförs av enskilda markägare.

I fråga om vården av plantbestånd och ungskog föreslås det att förfarandet med ansökan om stöd innan arbetet inleds ska frångås. Stödet ska beviljas som stöd av mindre betydelse. Det totala stödet av mindre betydelse får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Den största ändringen gäller vård av torvmarksskog

Enligt förslaget ska stödet för vård av torvmarksskog ersättas med ett stöd för vårdplan för torvmarksskog och ett stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog. Målet är att främja och öka sådan planering av vårdåtgärder i torvmarksskogar som beaktar helheten och har flera mål samt genomförandet av sådana åtgärder på myrområden eller deras delavrinningsområden.

Stödet kan beviljas för en sådan plan för vård av torvmarksskog som innehåller planering av åtgärder som behövs med tanke på vattenvården och utredning av naturvärden samt planering av minst två andra behövliga skogsvårdsåtgärder. I planen ska förbättrandet av förutsättningarna för virkesproduktion, vattenvården, stävjandet av klimatförändringarna och skyddet av den biologiska mångfalden samordnas.

Stöd ska kunna beviljas för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i enlighet med en plan för vård av torvmarksskog. I fortsättningen ska stöd inte beviljas för rensning av diken.

Mera satsningar på biologisk mångfald och klimatvänlig skogsvård

De element i incitamentsystemet som sporrar till klimatvänlig skogsvård hör till de ytterligare åtgärder som regeringen har vidtagit för att främja uppfyllelsen av regeringsprogrammets och klimatlagens mål att kolsänkan ska öka och Finland ska bli klimatneutralt till 2035. Under tidigare år har det årligen funnits cirka 8 miljoner euro reserverade för vård av skogsnaturen. I propositionen om incitamentsystemet föreslås att det anslaget ska höjas till 17,5 miljoner euro 2023. En höjning av anslaget stöder i betydande grad uppfyllelsen av målen för METSO- och Helmi-programmen och främjar också en förlängning av skogarnas omloppstid.

Det föreslås att villkoren för miljöstöd ändras i syfte att uppmuntra skogsägarna att söka miljöstöd för objekt där det finns rikligt med död ved som är värdefull för den biologiska mångfalden. Incitamentsystemet för skogsbruket har en stark koppling till klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU), som innehåller åtgärder för att öka koldioxidupptaget med över 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Incitamentsystemet har också samband med uppdateringen av den nationella skogsstrategin, där det tas hänsyn till målet att upprätthålla och öka kolsänkan, klimatlagens mål och fullgörandet av förpliktelserna enligt EU:s LULUCF-förordning.

Från ett stödsystem till ett annat

Bortsett från stödet för vården av plantbestånd och ungskog förutsätter det nya incitamentsystemet för skogsbruket en anmälan till kommissionen och kommissionens godkännande. Hur snart kommissionen godkänner det vet man inte på förhand, så därför föreslås det att den nya lagen om incitamentsystemet för skogsbruket träder i kraft genom förordning av statsrådet. Målet är att lagen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2024 och att det nya incitamentsystemet ska gälla i sju år.

Den så kallade Kemera-lagen gäller till och med den 31 december 2023. I regeringspropositionen ingår ett förslag om tidsfrister med anknytning till att Kemera-lagen upphör att gälla. Enligt det förslaget ska stödansökningar i enlighet med Kemera-lagen lämnas till skogscentralen senast den 1 oktober 2023. Skogscentralen har då tre månader på sig att begära behövliga tilläggsutredningar och fatta beslut om stöd innan lagen upphör att gälla.

Lagberedningen grundar sig på reformen av EU:s regler om statligt stöd och på följande skrivning i regeringsprogrammet: ”Systemet för finansiering av hållbart skogsbruk ska ses över med betoning på en aktiv skogsvård som utförs i rätt tid samt naturvårdande skötsel, och samtidigt beaktas åtgärder för ökad koldioxidbindning och bättre biologisk mångfald. Systemet inbegriper även underhåll av skogsvägsnätet.”

Begäran om remissyttrande

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket - de viktigaste förslagen

Mer information:

Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 162 339, e-post fornamn.efternamn(at)gov.fi

Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 451, e-post fornamn.efternamn(at)gov.fi (juridiska frågor)

Antti Leinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 137, e-post fornamn.efternamn(at)gov.fi

Erno Järvinen, forstråd, tfn 0295 162 150, e-post fornamn.efternamn(at)gov.fi

Mer från SLC