JSM: Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades i fjol med sammanlagt ungefär två miljarder euro. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 48 procent Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2021.

Merparten av finansieringen, 1,75 miljarder euro, består av jordbrukarstöd. I de två miljarderna ingår också bland annat finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, rådgivningsersättning, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

Finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling utgör en betydande del av den EU-finansiering som Finland årligen får: föregående år var dess andel 53 procent av all EU-finansiering.

Stöden säkerställer den inhemska matproduktionen

- Genom stöden har man på lång sikt säkerställt att den inhemska maten räcker till. Detta är särskilt viktigt nu när den internationella livsmedelshandeln och råvarumarknaden har störts allvarligt, berättar Martti Patjas, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Utan jordbrukarstöden skulle det inte ens under normala marknadsförhållanden vara möjligt att producera inhemsk mat i nuvarande omfattning med tanke på de förhållanden och de höga produktionskostnader som råder i Finland. Stöden säkerställer att den inhemska matproduktionen fortsätter och de är en oskiljaktig del av vårt lands försörjningsberedskap, särskilt i kristider och i beredskapen inför kriser. Finländarna äter i huvudsak mat som producerats i hemlandet: enligt Naturresursinstitutets uppskattning har cirka 70 procent av den mat som äts i Finland producerats här.

Stöden till jordbrukarna främjar också en hållbar husdjursproduktion och odling som tar hänsyn till miljön. Av de finländska gårdarna har 83 procent ingått förbindelse om miljöersättning, där ett villkor är att gårdarna ska utföra planmässiga åtgärder för miljön och vattenskyddet. Hälften av husdjursgårdarna får ersättning för djurens välbefinnande för åtgärder som garanterar att produktionsdjurens förhållanden är bättre än de krav som ställs i lagstiftningen. Andelen gårdar som ingått förbindelse om att producera ekologiskt har under innevarande finansieringsperiod ökat med 15 procent och stödbeloppet med en tredjedel. Ekoproduktionen främjar naturens mångfald och djurens välbefinnande och minskar jordbrukets belastning på vattendragen. År 2021 betalades en ytterligare finansiering om 50,3 miljoner euro från EU:s medel för återhämtning för miljöinsatser och miljöinvesteringar på gårdarna samt till ekologisk produktion. Med hjälp av EU:s medel för återhämtning stöder man samhällets återhämtning från coronapandemin och främjar övergången till miljövänliga lösningar.

Rådgivning och utbildning stöder jordbrukarna i lönsamhetskrisen

Lönsamheten inom jordbruket har redan länge varit dålig. Man har försökt underlätta situationen genom att finansiera rådgivning och utbildning för jordbrukarna. Jordbrukarna kan beställa rådgivning som finansieras via EU:s landsbygdsfond för att förbättra den egna gårdens lönsamhet och konkurrenskraft eller för att förkovra sina kunskaper. Av gårdarna har 46 procent anlitat rådgivning under den nuvarande finansieringsperioden.

Utbildningsprojekten främjar också jordbrukarnas företagsekonomiska kompetens. Under den nuvarande finansieringsperioden har cirka 47 000 personer deltagit i utbildningsprojekt. Av dem är 53 procent jordbrukare eller små och medelstora företagare som förädlar eller säljer jordbruksprodukter. Utbildningsprojekten förbättrar jordbrukares och andra företagares kunnande till exempel i fråga om företagsledning, marknadsföring, miljövård, ekologisk produktion och energieffektivitet.

Investeringar skapar arbetstillfällen och positiva effekter för den regionala ekonomin

Landsbygds- och jordbruksstöden har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi. De effekter som finansieringen har begränsar sig inte till bara det företag som har fått finansiering, eftersom företag som är stadda i utveckling och deras leveranskedjor skapar arbetstillfällen och regionen på så sätt får skatteintäkter. Finansieringen för landsbygdsutveckling är ofta en faktor som möjliggör eller försnabbar företagsinvesteringar.

I fjol finansierades investeringar som gårdar och andra landsbygdsföretag gjorde med sammanlagt cirka 148 miljoner euro, av vilket cirka 71 procent gällde jordbruksinvesteringar och 29 procent gällde investeringar som andra landsbygdsföretag gjorde.

Projekt utvecklar tjänsterna på landsbygden

Inom ramen för projekt för utveckling av landsbygden har man byggt till exempel bredbandsförbindelser, olika platser för närmotion och naturleder samt gjort andra investeringar som förbättrar regionens dragningskraft och boendetrivsel. Dessa tjänster gagnar inte bara lokala invånare utan också dem som vistas i fritidsstugor, turistar eller distansarbetar i landsbygdskommunerna. De lokala Leaderföreningarna styr finansieringen till objekt som är viktiga för regionens utveckling. Även små stödbelopp kan ha en stor betydelse regionalt sett.

Finansieringsbesluten fattas i regionerna

Stöden till jordbruket och landsbygden söks via Livsmedelsverkets e-tjänster. Finansieringsbesluten fattas i huvudsak i kommunerna och vid NTM-centralerna. Livsmedelsverket betalar ut stöden i enlighet med de beslut som kommunerna och NTM-centralerna fattar. Stödet till bybutiker och marknadsstöden, såsom skolmjölks- och skolfruktsstöd, beviljas av Livsmedelsverket.

Bland annat jordbrukare, föreningar, företag, kommuner, organisationer, handel och industri, rådgivningsorganisationer samt forsknings- och utvecklingsorganisationer fick finansiering i fjol. Stöd betalades år 2021 till sammanlagt 56 418 mottagare. Av stödmottagarna är cirka 88 procent gårdar.

Mest jordbruks- och landsbygdsfinansiering betalades ut i landskapen Södra och Norra Österbotten samt Egentliga Finland. I de här landskapen finns också största delen av de finländska gårdarna.

Finansieringen är förknippad med villkor som sökandena måste uppfylla. Genom övervakningen av stöd säkerställs att stödmottagarna följer villkoren.

Uppgifter om stöd som betalats år 2021

Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd (innehåller inte uppgifter om stöd som i sin helhet finansieras nationellt)

Begäran om uppgifter

Anvisning om begäran om uppgifter (livsmedelsverket.fi)

Kontakt och ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet (stödpolitik och stödens effekter)

Konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, 029 516 2474 (jordbrukarstöd)
Konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola 029 516 2264 (projektfinansiering)
Ledande expert Juuso Kalliokoski, 029 516 24 70 (företagsfinansiering)
Konsultativa tjänstemannen Pekka Sandholm, 040 733 6219 (marknadsstöd)
fornamn.efternamn@gov.fi

Ytterligare information vid Livsmedelsverket

Kommunikationsexpert Riika Isola, 040 714 5768
Kommunikationsexpert Pia-Maria Jokipii, 040 167 9112
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Den finländska gården -infografik (livsmedelsverket.fi)

Bloggtext: 56 418 orsaker att betala ut stöden korrekt och i tid (livsmedelsverket.fi)


Mer från SLC