Klimatlagen SLC Nyland

Klimatlagens tillämpningsområde utvidgas till att också gälla kommunerna. Det föreslås att kommunerna ska åläggas skyldighet att utarbeta en klimatplan som de ska uppdatera minst en gång per fullmäktigeperiod. Planen ska antas av fullmäktige. Kommunen ska i sin plan ställa upp ett utsläppsminskningsmål och fastställa åtgärder som ska minska utsläppen i kommunen. Kommunen ska också följa upp hur planen genomförs. Planen kan också utarbetas tillsammans med andra kommuner i regionen. Kommunen kan också ställa upp mål och fastställa åtgärder avseende anpassning till klimatförändringen och kolsänkan.

Frekvensen för utarbetandet av den kommunala klimatplanen (14 a § 1 mom)

  • - SLC Nyland anser att det är lämpligt att uppdatera kommunens klimatplan en gång per fullmäktigeperiod.
  • - SLC Nyland är bekymrad över att åtgärder för att minska på kommunernas kolutsläpp kommer att leda till restriktioner och tvångsmetoder för mark-och skogsägare för att öka på kolbindningen. SLC och MTK representerar nationellt de privata markägarna i jord- och skogsbrukssektorn. För att säkerställa att markägarnas intressen är bevakade är det viktigt att representanter för producentorganisationerna är med och planera klimatplanen i ett så tidigt skede som möjligt.
  • - Det är viktigt att kunna mäta klimatplanens inverkan på ett vetenskapligt sätt.
  • - SLC Nyland uppmuntrar till samarbete kommuner emellan för att få ett bredare kunnande till arbetsgruppen samt att spara på kostnader.
  • - SLC Nyland tackar för möjligheten att få uttala sig i frågan och anser att det är bra med en klimatplan i varje kommun som uppdateras med jämna mellanrum. Vi är dock bekymrade över att det finns tillräckligt med personal i varje kommun för att förverkliga klimatplanen på ett kvalitativt sätt. Det är viktigt att arbetet samt möjliga begränsningar och bestämmelser bygger på fakta som bevisats med hjälp av gedigen forskning. Nu blir det oklart om kommunens klimatplan endast gäller kommunens egna markområden eller om det sträcker sig att gälla även privatägda mark- och skogsområden. Då vill vi lyfta fram vikten av att de privata mark- och skogsägarnas rättigheter och bestämmanderätt inte skall äventyras för att kommunen skall få bättre mindre kolutsläpp. Jordbrukssektorn är i en djup ekonomisk kris för tillfället samtidigt som det är en press på den att leverera mera för att landets självförsörjningsgrad skall hållas så hög som möjligt. Markägarna behöver moraliskt och ekonomiskt stöd, inte mera begränsningar och bestämmelser.

Innehållet i den kommunala klimatplanen (14 a § 1–2 mom)

Uppföljning av den kommunala klimatplanen (14 a § 3 mom)

Beaktande av klimatplanen i kommunstrategin och i verksamhetsberättelsen (14 a § 3 mom)

Möjligheten att gemensamt utarbeta en klimatplan tillsammans med andra kommuner i regionen (14 a § 4 mom)

Sökande av ändring i statsrådets beslut på klimatlagens tillämpningsområde (21 b § 1–4 mom)

Sökande av ändring avseende kommunala klimatplaner (21 b § 5 mom)

Förslagets konsekvenser (kapitel 4.2 i motiveringarna)

Övriga synpunkter

SLC Nyland är bekymrad över att det blir ett brokigt lapptäcke av olika kommunala klimatplaner då de olika kommunerna har olika klimatmål och -strategier. Detta leder till en situation som är ojämlik för invånare i olika kommuner.

Mer från SLC