Kommentit koskien ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022–2027 myönnettävästä tuesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta
YmpäristöministeriöVN/12018/2022

Kommentit koskien ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022 – 2027 myönnettävästä tuesta

Yleiset kommentit:

SLC pitää erittäin tärkeänä vapaaehtoisuuteen perustuvan luonnon hyvinvoinnin edistämistä ja tukee asetuksen sisältöä pääpirteissään. SLC katsoo tärkeäksi, että asetuksessa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen varataan myös riittävästi resursseja, muun muassa Helmi-elinympäristöohjelman kautta.

Pykäläkohtaiset kommentit:

1 § Soveltamisala

Asetusta sovelletaan nimenomaan luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen lajien elinympäristöihin ja luontotyyppeihin. Olisi hyvä varmistaa, ettei tämä turhaan rajoita hyvien kohteiden löytymistä suojelualueilta tai niiden ulkopuolelta muuttuvassa ympäristössä.

2 § Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Tukea myönnetään de minimis perusteisena, mikä asettaa tuen saamiselle tiettyjä reunaehtoja. Olisikin tärkeää, että viranomainen ilmoittaa tuen saajalle näistä reunaehdoista riittävällä tarkkuudella.

3 § Tuen muoto

Asetusluonnoksessa tuki koostuisi tavaroista ja palveluista. SLC katsoo, että myös suorien rahallisten tukien mahdollisuutta olisi hyvä edistää.

5 § Tuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset

Ehdotuksen mukaan tukea ei voitaisi myöntää toimenpiteille, joista maanomistaja saa muuta kuin kotitarvehakkuuseen rinnastuvaa tuloa. Jos hakkuusta siis syntyy vähäistä suurempaa tuloa, tukea ei myönnettäisi hakkuutoimenpiteisiin. SLC katsoo, että hakkuut tulisi rajata pois tuen piiristä vain tilanteessa, jossa niistä saatavat tulot selkeästi ylittävät niistä koituvat kustannukset. Olisi hyvä täsmentää perusteluissa, että samalle kohteelle olisi kuitenkin mahdollista saada tukea hakkuiden jälkeenkin, vaikka itse hakkuutoimenpide jäisi tuen ulkopuolelle.

Perusteluissa todetaan tuen myöntämisen edellytyksenä olevan, että samaan toimenpiteeseen ei ole myönnetty muuta julkista rahoitusta. Olisi tärkeä selventää tilannetta, jossa julkista rahoitusta on aiemmin myönnetty ja miten sen vaikutusaikaa tulkitaan.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Viktor Harvio
metsäasiamies

Mer från SLC