Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö
Kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/10120/2022-MMM-2

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Asetusta on tarkoitus palauttaa osittain vuoden 2015 tasolle.

9 pykälää ehdotetaan muutettavaksi seuraavanlaisesti:

”Nuoren metsän hoitokohteen tukiehdot palautetaan tukijärjestelmän alkuperäiseen muotoon. Pykälän 2 momentissa lasketaan nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrää pohjoisessa Suomessa 1000 rungosta 800 runkoon hehtaaria kohden ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Samalla muutetaan poistettavien puiden kantoläpimitta vaatimusta kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin.”

10 pykälää ehdotetaan muutettavan seuraavanlaisesti:

”Nuoren metsän hoidon tukea ehdotetaan nostettavaksi 20 euroa hehtaaria kohden eli tuki olisi 450 euroa hehtaarilta silloin, kun hoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta. Tukitaso palautuisi tukijärjestelmän alkuperäiselle tasolle.”

Metsänhoitotöitä on tällä hetkellä huomattava määrä rästissä ja Kemera-tukea on myös jäänyt käyttämättä. Siten metsänomistajien metsänhoitotöiden kannustimia on hyvä lisätä. SLC tukee esitettyjä muutoksia.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC