Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Ympäristövaliokunta Eduskunta
YmV(at)eduskunta.fi

HE 71/2022 VP, Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua lunastuslaista. Lunastuslakia on pyritty uudistamaan jo pitkään. SLC:llä ei ole huomautettavaa varsinaisesta esityksestä, mutta esittää muutaman huomion lunastuslaista yleisesti.

Nykyisessä lainsäädännössä on yksityisten maanomistajien oikeusturvan toteutumisen kannalta puutteita, joihin olisi ollut tärkeä puuttua lainvalmistelussa. Taustalla on voimakas tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen lisääntyminen. Projektien kulkua ei ole tarkasti säädelty eikä toimijoiden pelisäännöt ole vielä muotoutuneet toimiviksi. SLC näkee, että edelleen tarvittaisiin merkittävämpää uudistusta lunastuslakiin maanomistajien oikeusturvan ja omaisuudensuojan varmistamiseksi.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
metsäasiamies

Mer från SLC