Lausunto hallituksen esityksestä toiseksi lisätalousarvioksi

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Maatalousjaosto

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2022 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI/HE 81/2022

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon maatalousjaostolle koskien hallituksen toista talousarvioesitystä vuodelle 2022 ja toteaa seuraavaa:

Hallituksen toinen talousarvio vuodelle 2022 sisältää maatalouden huoltovarmuuden kannalta tärkeän tukipaketin, jonka suuruus on noin 300 milj. euroa. Tästä noin 2/3 kohdennetaan suoraan tuottajille heidän taloustilanteen helpottamiseen. Loput 1/3 kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka edistävät uusien energiamuotojen tuotantoa ja käyttöä sekä ravinteiden parempaa hyödyttämistä.

Lisätalousarvioesitys on tehty Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan. Tilanne Ukrainassa vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan Suomen talouteen ja myös maatalouteen myös pitkään. SLC:n näkemys on, että toinen talousarvio on hyvin perusteltu mutta toteaa että tämä lisätalousarvio ei varmasti riitä. Maatalouden osalta EU:n pitäisi myös vahvemmin esittää taloudellisia toimenpiteitä maataloudelle, jotka ovat myös helppoja hallinnollisesti toteuttaa.

Tuottajille kohdennettava tuki maksetaan korotettuna polttoaineveropalautuksena, LFA­ tuen korotuksena ja tukena, jota kohdennetaan yksimahais- ja puutarhasektorille.

Viimeisessä tukimuodossa käytettään myös EU:n myöntämää kriisitukea Suomelle ja siihen on myös kytketty kansallinen lisäosa. SLC näkemyksen mukaan tukitoimenpiteet kohdennetaan käytettävissä olevien välineiden osalta oikein. Tuottajien talouden tilanne on haastava ja SLC toivoo, että eduskunta, hallitus ja maksajavirastot saavat nopeasti maatalouden huoltovarmuuspaketin maksuun ja rahat tuottajien tileille.

Talousarviossa esitettään, että varoja siirretään Makeraan turvatakseen energiainvestointejaja maksuvalmiuslainoja. Koskien maksuvalmiuslainoja SLC haluaa tuoda esille, ettäjärjestelmän käyttöä rajoittaa muun muassa de minimissäännötja lainan suhteellinen pienuus.

Energiahintojen nousuun SLC toteaa, että tämä kustannusvaikutus tulee viiveellä. Useampi urakoitsija on tuonut esille, että on melkein mahdottomuus kertoa toimeksiantajalle urakkatyön hinnan, kun energian hinnasta ei ole ennustettavaa tietoa.

Yksi tärkeä osa maatalouden huoltovarmuuspakettia on, että tuottajahinnat nousisivat. Pieniä muutoksia tuottajahinnoissa on tapahtunut mutta ne eivät millään tavalla ole pystyneet korvaamaa niitä korotuksia, jotka ovat tulleet maatalouden tuotantopanoksiin. SLC toteaa tähän, että tarvitaan muutoksia elintarvikemarkkinalakiin ja kilpailulainsäädäntöön.

Metsätalouden osalta lisätalousarviossa var oja kohdennetaan metsäteiden kuntojen arviointiin puukuljetusten turvaamiseksi. Metsäkeskukselle kohdennetaan varoja tiedotukseen koskien energiapuun korjuutaja harvennuksia. Myös puubiomassaan kohdennetaan varoja. Nämä ovat hyviä toimenpiteitä, jotka tukevat metsän käyttöä.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
toiminnanjohtaja

Mer från SLC