Lausunto kansalaisaloitteesta uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä metsästyslaissa

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta

MmV@eduskunta.fi

KAA 9/2021

Lausunto kansalaisaloitteesta uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä metsästyslaissa.

SLC rf kiittää mahdollisuudesta lausua koskien kansalaisaloitetta uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä metsästyslaissa. SLC näkee lajien uhanalaistumisen vakavana maailmanlaajuisena uhkana, jonka vähentämiseksi on löydettävä oikeat työkalut.

Kansalaisaloitteen mukaan esitetään metsästyslakiin lisättäväksi 37 pykälään neljäsmomentti, joka kuuluu ”jos 5. pykälässä mainittu laji on Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalainen, se on säädettävä valtioneuvoston asetuksella aina rauhoitetuksi, jollei laji ole muutoin lailla rauhoitettu.”

Vaikka kymmenen vuoden välein tehtävä uhanalaisuusarvio (ns. Punainen kirja) antaa hyvän kuvan lajien silloisesta tilasta, ei se ole riittävän tarkka keino lajien automaattiselle rauhoitukselle, sillä sen seurauksena myös jo riittävän elinvoimaiset lajit voivat jäädä rauhoitetuksi. Seuraukset tällaisessa tilanteessa voivat olla haitallisia maataloudelle ja suomalaiselle metsästyskulttuurille. Vastaavanlaisia tilanteita on jo nähty esimerkiksi valkoposkihanhien osalta.

SLC ei tue aloitetta, sillä kategorinen kielto tekisi erityistilanteiden hoitamisesta liian haastavaa ellei jopa mahdotonta.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback Viktor Harvio
Toiminnanjohtaja Metsäasiamies

Mer från SLC