Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta
MmV@eduskunta.fi

HE 163/2022 vp

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua riistanhoitomaksun ja pyyntilupamaksun korottamisesta. Esityksen mukaan riistanhoitomaksua nostettaisiin 39 eurosta 43 euroon ja alle 18-vuotiaiden kohdalla 20 eurosta 22 euroon. Korotuksilla saadaan noin 1 260 000 euron lisätulot. Tämän avulla tuetaan Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä nousseiden kustannusten myötä. SLC pitää erityisen tärkeänä esityksessä mainittua kansainvälisen vaikuttamisen tehostamista sekä riistanhoidon ja valistustyön hankkeiden toteuttamista jatkossa.

SLC:llä ei ole lisättävää lakiehdotukseen.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC