Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ympäristövaliokunta
Eduskunta
YmV@eduskunta.fi

HE 76/2022 vp

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä uudeksi luonnonsuojelulaiksi. SLC pitää luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen eteen tehtävää työtä erittäin tärkeänä. Yksityiset maanomistajat tarjoavat ekosysteemipalveluja koko yhteiskunnalle ja he ovat keskeisessä asemassa myös luonnon tilan turvaamisessa. Suojelun kustannusten tulisi jakaantua yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti aiheuttamatta liiallista taloudellista taakkaa maanomistajille.

Maanomistajia edustavat organisaatiot ovat tuoneet esille lain valmistelun aikana useita ilmenneitä ongelmakohtia. SLC katsoo, ettei lakiesitys nykymuodossaan toimisi hyvin käytännössä, sillä se asettaa maanomistajille liiallisia velvoitteita tukematta omaisuudensuojaa riittävästi.

SLC on ollut huolestunut erityisesti metsänomistajille aiheutuvista haasteista, joita ehdotettu laki saattaisi aiheuttaa. Erityisen ongelmallista on, että suojelu voisi tapahtua ilman selkeää viranomaismenettelyä, kuulemista ja todellista maanomistajan vaikuttamismahdollisuutta. Suojelun ”automatisoituminen” ei lisäisi luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa. SLC pitää myös tärkeänä, että varmistetaan maanomistajille suojelusta aiheutuneiden kustannusten täysimääräinen korvaaminen.

Ensisijaisesti SLC kannattaa vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien tukemista ja lisäämistä luonnon moninaisuuden tilan parantamiseksi yksityismailla.

Ekologinen kompensaation osalta SLC katsoo, että lainsäätämisessä on edetty liian nopeasti, sillä pilotoinnin tuloksia ei ole saatu vielä. SLC kannattaa asiassa löyhää säätelyä, jotta kompensaatio voisi kehittyä mahdollisimman markkinaperusteisesti.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC