Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

VNS 2/2022 VP, VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2023—2026

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää seuraavaa koskien Julkisen Talouden Suunnitelmaa vuosille 2023–2026:

Yleistä

- Kuten Valtioneuvosto toteaa julkisen talouden suunnitelmaa 2023–2026 laadittaessa Euroopassa on sota. Ottaen huomioon muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne SLC pitää hyvänä, että välttämättömät menolisäykset, jotka liittyvät muuttuneen turvallisuustilanteen ja Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen katetaan kehyksen ulkopuolisina. SLC pitää myös erittäin tärkeänä, että Suomen huoltovarmuus on otettu huomioon sekä lisäämällä suoraa tukea kotimaiselle ruoantuotannolle että energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista.

- Kaksi vahvaa päivittäistavarakauppaketjua hallitsee melkein 85 prosenttia Suomen elintarvikekaupasta ja heillä on määräävä markkina asema ja ylivoimainen neuvotteluasema. Vaikka valtion toimenpiteet pelastaakseen suomen ruokahuoltovarmuuden ovat erittäin tarpeellisia ja jopa välttämättömiä SLC:n mielestä aivan ratkaisevaa maatalouden kannattavuudelle ja huoltovarmuudelle on markkinoiden toimivuus ja alkutuottajien mahdollisuus saada kustannusnousut läpi ketjussa. SLC ehdottaa, että maa- ja metsätalousvaliokunta pyytää hallitusta selvittämään perusteellisesti, mitä muutoksia kilpailulakiin ja elintarvikemarkkinalakiin tulisi tehdä alkutuottajan markkina-aseman vahvistamiseksi ja siten Suomen huoltovarmuuden varmistamiseksi, kun hallitus antaa selvityksensä huoltovarmuudesta syyskuussa 2022.

Maa- ja metsätalousministeriö

- SLC pitää erittäin tärkeänä, että uusi CAP-ohjelmakauden hakemus- ja maksatusjärjestelyt saadan hyvissä ajioin toimimaan. SLC pitää hyvänä, että Ruokaviraston sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa-hanke ja CAP27-uudistuksen tietojärjestelmät rahoitetaan.

- SLC on huolissaan maa- ja metsätalousministeriön määrärahatason leikkaamisesta 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen. SLC kannattaa sitä että säästötoimenpide ei kohdistu viljelijätukien tasoon mutta alleviiva kuinka tärkea ministeriön ja hallinnon toimivuus on koko sektorille.

- Kehyskaudella vahvistetaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä. On erittäin tärkeää, että mahdollisten toimenpiteiden vaikuttuvuus on korkea. Tämä vaatii, että tutkimuksessa painotetaan käytännönläheisiä ja taloudellisesti järkeviä toimenpiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö

- SLC pitää erittäin tärkeänä, että voimme pysäyttää ja vähentää liikenneverkon korjausvelkaa. SLC alleviivaa, että alhaisempi tieverkosto on erittäin tärkeä huoltovarmuudelle ja pitää hyvänä ett yksityisteiden avustuksia korotetaan 10 miljoonalla eurolla vuonna 2023 huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö

- STM:ssä valmistellaan lomituslainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistus toteutetaan eri syistä johtuen kahdessa vaiheessa, kahdella hallituksen esityksellä. Ensimmäisen vaiheen lakimuutosten suunniteltu voimaantuloaika on vuoden 2023 alkupuoliskon aikana. Näiden lakimuutosten johdosta Mela tekisi muutoksia olemassa olevaan, vanhaan lomituksen tietojärjestelmään. Lomituslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa tulisivat voimaan kokonaan uudet lomituslait. Uuden kotieläintuottajan lomituslain toimeenpanoon tarvitaan välttämättä uusi lomituksen tietojärjestelmä, koska olemassa oleva, vanha tietojärjestelmä on käyttöikänsä päässä eikä siihen voida teknisesti tehdä uuden lainsäädännön toimeenpanon edellyttämiä muutoksia. STM:ssä on suunniteltu, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2025 tai 2026 alusta, jotta Mela saisi aikaa uuden tietojärjestelmän kehittämiseen. SLC ehdottaa erillistä määrärahaa uuden tietojärjestelmän kehittämiseen.

- Hallitusohjelmassa on todettu, että Välitä viljelijästä-toimintamallista turvataan ja että toimintamallin vakinaistaminen arvioidaan vaalikauden lopulla. Melan arvioinnissa STM:lle on todettu, että varhaisen välittämisen toimintamalli on toiminut hyvin, noin 90 prosenttia maatalousyrittäjistä ovat olleet tyytyväisiä saamansa apuun ja heidän työkykynsä on parantunut selvästi asiantuntija-avulla. SLC ehdottaa, että varmistetaan toimintamallin jatkuvuus ottamalla vuosittainen rahoitus noin 2 miljoona euroa kehyksiin.

Oikeusministeriö

- Hallinto-oikeuksien erittäin pitkät käsittelyajat ovat olleet todella hankalia monille uusituvan energian projektille, kun on tullut valituksia. SLC pitää hyvänä, että hallitus osoittaa vuosittainen 3 miljoona euron lisämäärärahan vuosille 2023–2026 käsittelyaikojen lyhentämiseen.

Ympäristöministeriö

- Ympäristöministeriön hallinonalassa on useita maa- ja metsätaloudelle erittäin merkittäviä ohjelmia kuten METSO ja HELMI-ohjelmat ja EU:n biodiversiteettistrategia. Maatalouden huoltovarmuuspaketin ravinnekierrätys ja kosteikkoviljely ovat myös merkittäviä tulevaisuusprojekteja. Vesisuojelutoimenpiteet kuten peltojen kipsikäsittely on todettu hyvänä toimenpiteenä viljelijöiden keskuudessa. SLC ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuudet laajentaa peltojen kipsikäsittely-toimenpide muille herkille vesialuille. Kun ympäristöministeriön hallintoalan vaikutus maa- ja metsätalouteen on tärkeä että ministeriö pitää tiivisti yhteys maa- ja metsätalouden järjestöihin, pyytää tuottajajärjestöjen edustajat mukaan työryhmiin ja kuuntelee heitä lainvalmisteluprosessissa.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Mats Nylund, puheenjohtaja

Mer från SLC