Livsmedelsverket: Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022

Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) 13.1–2.2.2022. Ersättning för 2022 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Vid ansökan om ersättning för djurens välbefinnande väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Grunden för ersättningen är bland annat det merarbete och de materialkostnader som genomförandet av åtgärderna orsakar.

Förbindelsevillkoren för djurens välbefinnande har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Gårdarna som ansöker om ersättning för djurens välbefinnande 2022 måste följa förbindelsevillkoren från och med 1.1.2022.

Nya åtgärder är välbefinnandeplaner och fri grisning

Största delen av villkoren för åtgärderna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande är oförändrade jämfört med den tidigare förbindelsen. Nya åtgärder i år är välbefinnandeplaner och fri grisning.

Anmälan om djurantal ska göras i fråga om de faktiska antalen svin och fjäderfän

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av antalet djur som hämtas från djurregistren. Gården måste själv anmäla antalet svin och fjäderfä med en anmälan om djurantal. De svin- och fjäderfägårdar som fick ersättning i fjol ska göra anmälan i Viputjänsten senast 2.2.2022.

Förbindelsevillkoren för djurens välbefinnande (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC