Livsmedelsverket: Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Företag som är verksamma på landsbygden och som förädlar jordbruksprodukter kan få stöd till 35 procent av kostnaderna för investeringen och andra landsbygdsföretag kan få 30 procent i stöd.

Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.

Stöd kan sökas av mikroföretag och små företag på landsbygden. Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget inom ett stödberättigande område.

Stödbesluten fattas av regionens NTM-central. Nästa gång fattar NTM-centralerna beslut om ansökningar som blivit anhängiga senast den 15 mars. Ansökan om stöd fortsätter så länge det finns medel, dock längst till slutet av 2022. För närvarande återstår ungefär hälften av finansieringen.

Med EU:s medel för återhämtning finansieras också byggandet av biogasproduktion med ett större stöd än tidigare, 50 procent, samt stöd för planering av ägarbyten i företag på glesbygden.

Företagsstöd för landsbygden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. NTM-centralen ger mer information om stödet och ansökan om stöd.

Ytterligare information till medierna:

Ledande expert Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Ytterligare information till stödsökande:

De regionala NTM-centralerna, kontaktinformation

www.maaseutu.fi/sv/aterhamtningsfinansiering
www.livsmedelsverket.fi/företagsstöd

Mer från SLC