Livsmedelsverket: Jordbrukarnas samlade stödansökan börjar 5.5.2022

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu (https./vipu.ruokavirasto.fi) 5.5–15.6.2022. Datumet då ansökan börjar har nu preciserats till torsdag 5.5.

Ansökan inleds med basskiftesändringar

Innan ansökan skickas in bör jordbrukarna göra basskiftesändringarna, så att kommunerna hinner behandla dem för ansökan om stöd. Också Viputjänstens kontroller fungerar rätt när de slutliga basskiftena finns att tillgå när stöden söks. Livsmedelsverket rekommenderar att jordbrukarna gör basskiftesändringarna före medlet av maj.

Det är skäl att skicka in stödansökan i god tid före medlet av juni. Alla uppgifter i ansökan kan vid behov ändras fram till den sista ansökningsdagen.

Vipurådgivarens kontroller ger tips för ansökan

Viputjänsten innehåller ett flertal kontroller och funktioner som hjälper den sökande att säkerställa att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Vipurådgivarens kontroller kan utnyttjas redan under vårbruket till exempel för att planera de grödor som ska odlas på skiftena. Också en preliminär stöduppskattning finns att tillgå i Viputjänsten.

För dem som ansöker om miljöersättning innehåller Viputjänsten också en minneslista med tips om de villkor där det har konstaterats många brister under de senaste åren. I samband med stödansökan och senare under växtperioden är det skäl för jordbrukaren att försäkra sig om att villkoren är i skick.

Minneslistan finns under den nya fliken Undvik påföljder i Viputjänstens elektroniska ärendehantering. Jordbrukaren kommer åt att skicka in den samlade stödansökan när han eller hon har läst minneslistan.

Fortsättningsår för förbindelser och avtal kan sökas

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som började 2015,2016 och 2017 löper ut 30.4.2022. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas, och då fortgår de oförändrade fram till 30.4.2023.

I Viputjänsten syns förbindelsernas och avtalens giltighetstid redan som förlängd. Ansökan om fortsättningsår måste ändå bekräftas i delen Sök stöd i Vipu.

Kommunerna och rådgivarna hjälper med ärendehanteringen

Jordbrukarna får vid behov hjälp från sin egen kommun med att uträtta ärenden i Viputjänsten. Kontaktlänken finns i Viputjänsten. Jordbrukaren kan välja om han eller hon vill ha hjälp av kommunen per telefon eller med e-post.

Jordbrukaren kan också bemyndiga en rådgivare att göra upp stödansökan för sin räkning i Viputjänsten. En lämplig rådgivare för gården kan väljas i rådgivarregistret.

Ytterligare information till jordbrukarna på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Viputjänstens användaranvisningar

Ansökningsguide för jordbrukarstöd

Ytterligare information till medierna

Ledande informationssystemexpertJuha Kippo
040 714 5729

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040 540 1963

Mer från SLC