Livsmedelsverket: Kommande ändringar i stöden kan beaktas vid odlingen redan i år

Villkoren för jordbruksstöd förnyas nästa år. Det helt nya miljösystemstödet och miljöersättningen, som kommer att förnyas, innehåller villkor som jordbrukarna har skäl att beakta redan 2022. Uppgifterna baserar sig på CAP-planen som innehåller information om stöden och villkoren under den kommande finansieringsperioden.

Planen har utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. För planen behövs ännu kommissionens godkännande som emotses under sensommaren eller hösten 2022. Stödvillkoren kan bli föremål för ytterligare ändringar i samband med de förhandlingar som förs med kommissionen.

En utsädesblandning för gröngödslingsvall ska innehålla minst fyra växtarter

Nästa år kommer jordbrukarna att kunna ansöka om ett helt nytt stöd inom ramen för miljösystemet. För stödet kan man välja åtgärder på samma sätt som inom den nuvarande miljöersättningen. Åtgärderna som väljs för ett år i sänder är växttäcke vintertid, naturvårds- och gröngödslingsvallar samt mångfaldsväxter.

De gröngödslingsvallar för vilka jordbrukaren nästa år ansöker om miljösystemstöd ska uppfylla de kommande förutsättningarna för gröngödslingsvallar. Enligt CAP-planen ska växtligheten bestå av en blandning av vallgräsväxter och kvävefixerande grödor som såtts under ansökningsåret eller tillsammans med en skyddsgröda året innan. Utsädesblandningen ska innehålla minst fyra växtarter, och minst 20 procent av utsädesblandningens vikt ska utgöras av kvävefixerande grödor.

Om jordbrukaren nästa år tänker anmäla växtbeståndet som gröngödslingsvall i samband med miljösystemstödet, lönar det sig att beakta villkoren redan i år.

Miljöförbindelsens naturvårdsvallar och mångfaldsåkrar blir en del av miljösystemstödet

De växtbestånd på naturvårdsåkrar med vall och mångfaldsåkrar som i år anmäldes till miljöförbindelsen godkänns nästa år till miljösystemstödet, om de uppfyller kraven för de nya åtgärderna. Man måste ändå inte bevara naturvårdsåkrar med vall eller mångfaldsåkrar till nästa år.

Enligt CAP-planen består växtligheten på naturvårdsvallar i samband med miljösystemstödet av vallväxter som såtts det aktuella året eller tidigare. Högst 20 procent av utsädesblandningens vikt får bestå av kvävefixerande grödor. Fleråriga vallväxtbestånd som utvecklats till växtlighet med många arter och som innehåller vilda gräsarter och växter med örtstam är godtagbara.

Stöd för mångfaldsväxter kan i fortsättningen beviljas för en areal vars växtbestånd består av växter för pollinerande insekter, landskaps-, vilt-, ängs- eller åkerfågelväxter som sås under ansökningsåret. Höstsådda växter kan sås på hösten året innan. Samma ängs- och åkerfågelväxtbestånd kan anmälas som mångfaldsväxt följande år. I utsädesblandningen ska det ingå minst två växter som hör till gruppen växter för pollinerande insekter, landskaps-, vilt-, ängs- eller åkerfågelväxter. Växtlistorna för blandningarna har ännu inte bekräftats.

Miljöersättningen fortsätter i ny skepnad

Miljöersättningen fortsätter under den kommande finansieringsperioden. Nya åtgärder kommer att införas i ersättningen.

Villkoren för åtgärden saneringsgrödor kommer att ändras nästa år, men villkoren är ännu inte säkrade. Enligt CAP-planen kan odling av markförbättrings- och saneringsgrödor genomföras endast på skiften där det under det föregående året har odlats ettåriga grödor.

Nästa års växtbestånd kan inte anläggas med fånggrödor som har såtts i år.

Gödslingsvillkoren kommer att ändras – villkoren för användning av kväve och fosfor gäller i fortsättningen alla jordbrukare

Till den nuvarande gårdsspecifika åtgärden enligt miljöförbindelsen hör villkor för gödsling som gäller som normalt under hela innevarande år.

Från ingången av nästa år gäller samma villkor för användning av kväve och fosfor för alla jordbrukare. Villkoren för gödsling ingår i villkorligheten, som ersätter de nuvarande tvärvillkoren från och med nästa år. Det lösliga kväve som ges vid gödslingar i höst måste beaktas som en del av gödslingen av nästa års odlingsväxter.

Användningen av kväve regleras av nitratförordningen från och med nästa år. Användningen av fosfor regleras av en statsrådsförordning som är under beredning som bäst. Villkoren för användningen av fosfor är i fortsättningen av samma typ som inom den nuvarande miljöersättningen.

Bidrag för jordbruksgrödor betalas framöver inte för råg

Bidrag för jordbruksgrödor kan sökas också under den kommande finansieringsperioden. Framöver kan man få bidraget för i stort sett samma grödor som idag. Ett undantag är råg som slopas från de bidragsberättigande grödorna. Nya grödor som får bidrag för jordbruksgrödor är lins och bovete.

Ytterligare information:

CAP-plan (mmm.fi)
Nitratförordning 1250/2014 (finlex.fi)

Statsrådets förordning om användning av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande (förordningen är under beredning)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Ledande sakkunnig Kirsi Kankaanpää
040 714 5748

Ledande sakkunnig Kirsti Tuumi
040 714 5734

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC