Livsmedelsverket: Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023

Livsmedelsverket har publicerat en eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden för åren 2023–2028. Från och med nästa år koncentreras avgifterna till december under ansökningsåret och följande vår.

- Den kommande finansieringsperioden medför förändringar i jordbrukarstöden. Eftersom hela stödsystemet ändras syns ändringarna för jordbrukaren förutom i de nya villkoren även i betalningstidtabellen för stöden. Vi vill berätta om betalningstidtabellen redan nu, så att jordbrukarna kan förbereda sig inför framtiden när de planerar gårdens ekonomi, säger överdirektör Matti Puolimatka.

Reformerna av de arealbaserade stöden kommer att förändra såväl jordbrukarnas som förvaltningens arbete mer än någonsin under vårt medlemskap i Europeiska unionen.

Färre övervakningar på gården, flexiblare stödansökan

Helt nytt är övervakningen av arealen för alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Det innebär uppföljning av satellitbilder och begäran som skickas till jordbrukaren om att ta platsbundna fotografier med sin smarttelefon i en situation där ansökningsuppgifterna för ett skifte inte motsvarar satellitbilden. Dessutom erbjuds jordbrukaren omfattande möjligheter att på eget initiativ ändra uppgifterna om stödansökan ännu en lång tid efter den egentliga ansökan.

Arealmonitoreringen minskar antalet gårdstillsynsbesök på plats. Dessutom ger möjligheten att på eget initiativ ändra på uppgifterna i stödansökan jordbrukaren möjlighet att agera flexibelt om växtperioden kräver det, eftersom de uppgifter som angetts i stödansökan ännu inte är slutgiltigt låsta. Att uppgifterna i ansökan är så exakta som möjligt är också en grundprincip som EU-kommissionen eftersträvar.

Många stöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Tidsfristen för att iaktta villkoren varierar för åtgärder som genomförs under vegetationsperioden till åtgärder för vilka betalningsgrunderna uppfylls först efter kalenderåret (1.1–31.12) eller det avvikande förbindelseåret (1.5–30.4). Även dessa tidsfrister påverkar betalningstidtabellen för jordbrukarstöden.

Avgifterna koncentreras till slutet av året och det första halvåret följande år

EU finansierar många areal- och djurbaserade stöd. I Europeiska unionens rättsakter är grundregeln för den kommande perioden att stöden kan betalas tidigast den 1 december och senast den 30 juni följande kalenderår. Under vissa förutsättningar är det möjligt att betala förskottsbetalningar redan tidigare.

Livsmedelsverket har berett betalningstidtabellen tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, som ansvarar för lagberedningen. I det lagpaket som för närvarande behandlas av riksdagen föreskrivs i vilket skede de administrativa kontrollerna, resultaten av arealövervakningen och gårdstillsynen i anslutning till iakttagandet och genomförandet av de olika stödvillkoren och åtgärderna ska vara innan utbetalningen av stöden kan inledas.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden från hösten 2023 till våren 2028 (livsmedelsverket.fi)

Mer information om Livsmedelsverket

överdirektör Matti Puolimatka (anträffbar från och med måndag 11.10)
040 762 5126

avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040 540 1963

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:

avdelningschef Minna-Mari Kaila
029 516 2013

Mer från SLC