LPA: Åtgärderna som LPA:s projekt Ta hand om bonden genomför hjälper synbart lantbruksföretagarna att orka

Verksamheten som bedrivs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s projekt Ta hand om bonden startades 2107. Projektet har som mål att hjälpa lantbruksföretagarna att orka och att förebygga utmattning i arbetet.

LPA utreder verksamhetens genomslagskraft genom årliga enkäter. Resultaten av enkäten som genomfördes hösten 2022 är även i år synnerligen positiva. Lantbruksföretagarna upplever att projektets åtgärder tydligt har förbättrat deras arbetsförmåga och hjälpt dem att orka samt minskat de psykiska symtomen.

Bättre arbetsförmåga och tydlig minskning av de psykiska symtomen tack vare hjälpen

Av de lantbruksföretagare som besvarade enkäten var 85 procent nöjda med sakkunnighjälpen, till exempel i form av terapi, som de fick med hjälp av en köptjänstförbindelse. Man upplevde att sakkunnighjälpen särskilt påverkade de egna krafterna att orka och de mänskliga relationerna. Respondentens ålder, kön, produktionsinriktning, landskap, företagsform eller utbildning påverkade inte nämnvärt tillfredsställelsen.

Den upplevda arbetsförmågan hade förbättrats tydligt tack vare sakkunnighjälpen som anskaffades med hjälp av köptjänstförbindelsen. Respondenterna gav arbetsförmågan betyget 4,7 (på en skala från 0–10) före hjälpen medan den efter hjälpen bedömdes vara 7,0. Även de psykiska symtomen avtog i och med hjälpen. Av dem som besvarade enkäten uppgav 45 procent att de just nu oroar sig för den nedstämdhet, depression eller känsla av hopplöshet som de har känt under den senaste månaden. Innan de fick sakkunnighjälp med köptjänstförbindelse upplevde nästan nio av tio dessa symtom.

Projektarbetarnas arbete är viktigt och ökar tron på framtiden

Projektarbetarna i landskapen som arbetar inom Ta hand om bonden-projektet ger avgiftsfri yrkeshjälp och vägleder företagaren så att han eller hon får rätt hjälp. Projektarbetarnas hjälp upplevdes enligt enkäten vara synnerligen viktig, eftersom rentav 95 procent av respondenterna hade upplevt hjälpen som nyttig. Av dem som besvarade enkäten bedömde 76 procent att projektarbetarens hjälp ökade känslan av hoppfullhet. I svaren önskade man att det här slaget av hjälp skulle säkerställas även i framtiden.

”Projektarbetaren var rätt människa på rätt plats! Han ingav tro på att saker och ting klarnar och hjälpte mig med stort hjärta i mitt ärende. Projektarbetaren ingav hopp om att allt ordnar sig och småningom så har det också gjort det.”

”Projektarbetaren visste hur vi skulle gå vidare. Jag fick konkreta råd för att komma vidare. Redan den informationen hjälper mycket när de egna krafterna är slut. Resten av mitt liv såg ljusare ut tack vare hjälpen jag fick!”

– För en människa som kämpar med att orka är det viktigt att det finns någon som hjälper med helheten. När belastningen blir för stor orkar man inte och har inte heller förmåga att sköta sina ärenden och till exempel ta reda på olika förmåner. Vårt servicesystem är tämligen splittrat och det ibland svårt för en som är utmattad att navigera rätt i det. Därför är den övergripande hjälpen som projektarbetarna ger extremt viktig. Många undersökningar har också visat att det som behövs när det uppstår problem med arbetsförmågan är just ett sådant samordnande och övergriande grepp, säger Pirjo Saari som är chef för LPA:s enhet för arbetsförmågan.

Åtgärder som visat sig vara effektiva bör säkerställas även i fortsättningen

Lantbruksföretagarnas utmaningar har fortgått redan länge och de stigande produktionskostnaderna har försvårat ekonomin ytterligare. Trots att försörjningsberedskapen och den inhemska livsmedelsproduktionen uppskattas alltmer till följd av situationen i Europa prövas lantbruksföretagarnas krafter.

– Det vore viktigt att vi även i fortsättningen kan erbjuda tjänsterna för tidigt ingripande, som lantbruksföretagarna upplever som viktiga, som en del av vår verksamhet för att stöda arbetsförmågan. Resultaten visar att vi med det här slaget av åtgärder kan minska våra kunders belastning och stöda deras arbetsförmåga och krafter, konstaterar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Undersökningens innehåll

LPA skickade ut enkäten till lantbruksföretagarna som hade fått och utnyttjat en köptjänstförbindelse under perioden 15.1.2020 - 5.7.2022. Enkäten skickades till 784 personer och antalet svar uppgick till 234, vilket betyder en svarsprocent på 30 procent. LPA genomför i genomsnitt en gång per år en enkät bland personer som har fått en köptjänstförbindelse.

Närmare information:
enhetschef Pirjo Saari, tfn 040 034 1390, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, pirjo.saari@mela.fi

LPA är lantbruksföretagarnas och stipendiaternas pensionsanstalt. Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

Mer från SLC