LPA: Tio år av tidigt ingripande som stöd för lantbruksföretagare – Nätverk ger styrka!

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s nätverk för tidigt ingripande har redan varit verksamt i tio år. Nätverkets syfte är att hänvisa lantbruksföretagare i svårigheter till rätt hjälpinstans i ett så tidigt skede som möjligt. Samarbetet har varit verkningsfullt, och att verksamheten byggts upp som ett nätverk har tillfört ytterligare styrka. Under temaåret för tidigt ingripande vill LPA lyfta fram betydelsen av arbetet för tidigt insatt stöd och framhålla intressentgruppsnätverkets verkningsfullhet när det gäller att hjälpa lantbruksföretagarna att orka med sitt arbete.

LPA:s nätverksarbete kring tidigt ingripande startade för ett tiotal år sedan i samarbete med producentförbunden. Modellen utvecklades i nära samarbete med verksamhetsledaren för Föreningen för Mental Hälsa i Finland, psykolog Pirkko Lahti. Verksamheten permanentades och ansvaret för den axlades av LPA när projektet Ta hand om bonden startade.

Nätverket för tidigt ingripande unikt både nationellt och internationellt

Syftet med tidigt ingripande är att säkerställa att hjälpbehövande får hjälp i tid. Därför har aktörerna som är verksamma i lantbruksföretagarnas vardag en viktig roll när det gäller att hänvisa den hjälpbehövande till rätt hjälpinstans.

– Lantbruksföretagarens arbete är ofta ensamt. När företagaren inte har stöd av en arbetsgemenskap, en arbetsledare eller av företagshälsovården, där man till exempel skulle kunna reagera på tecken på utmattning i arbetet, är det bara han eller hon själv som kan ta tag i saken. När arbetet är jäktigt och belastande kan det hända att företagaren inte reagerar på tecknen på utmattning i tillräckligt god tid. Och som vi vet kan eller orkar en utmattad person inte alltid söka hjälp själv. Därför är det viktigt att vi har nätverket Ta hand om bonden, som hänvisar företagaren till rätt hjälpinstans i tid, säger Pirjo Ristola, som är ledare för projektet Ta hand om bonden.

Nätverket för tidigt ingripande är unikt både nationellt och internationellt. – Det är fantastiskt och enastående att vi kring lantbruksföretagarna har lyckats bygga ett brett intressentgruppsnätverk som baserar sig på frivillighet och som har verksamhet i alla landskap i Finland. Också internationellt sett är nätverket unikt, en sådan här modell finns veterligen ingen annanstans, säger Pirjo Saari, som är chef för enheten för främjande av arbetsförmågan på LPA.

Redan 120 intressentgruppsorganisationer med i nätverket

Sedan 2018 har Ta hand om bonden-partnerskapsavtal ingåtts med organisationer i intressentgrupperna. Syftet med avtalen har varit att stärka och etablera verksamheten för tidigt ingripande. Verksamheten som säkerställer tillgången till hjälp via nätverket sträcker sig över hela landet.

– Att ingå i nätverket Ta hand om bonden är en betydelsefull sak för oss. Det är fint att modellen för tidigt stöd till lantbruksföretagare har skapats och vidareutvecklas. Vi ser det som viktigt att vi har kompetens och mod att ta hand om bonden så att vi vågar ta tag i krävande saker och tala om dem, säger inspektör Taina Pietiläinen på NTM-centralen i Mellersta Finland.

VD Päivi Huotari på LPA konstaterar att behovet av nätverksarbete nu kanske är större än någonsin. Lantbruksföretagarnas mående i dagsläget väcker oro hos LPA och allt fler tar kontakt med projektet Ta hand om bonden.

– Det är fint att se att det upplevs så viktigt att stötta lantbruksföretagarna. När det gäller att hjälpa lantbruksföretagarna kan betydelsen av samarbete inte nog understrykas. Nätverket är vidsträckt redan nu och nya partners är mycket välkomna. Vi vill uttrycka vårt varma tack till alla aktörer som är med i verksamheten för tidigt ingripande. Samarbete ger styrka, säger Päivi Huotari.

Mer information:
LPA:s nätverk Ta hand om bonden
Broschyren Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande

Mer information:
direktör, avbytarservice och främjande av arbetsförmågan, Päivi Wallin, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728
ledaren för teamet för arbetsförmåga, Pirjo Saari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 034 1390
projektledare, Pirjo Ristola, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 588 0744
inspektör, Taina Pietiläinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 040 578 0975

Mer från SLC