Luke: Vårvete lappade vinterskador på höstvete

Enligt preliminär statistik för 2022 från Naturresursinstitutet är den utnyttjade jordbruksarealen nästan 2,3 miljoner hektar. Den största ökningen skedde inom åkerarealerna för vårvete, havre och ärta. Den allt mer krympande odlingsarealen för korn landade på sin minsta notering på 50 år.

Den preliminära statistiken över utnyttjad jordbruksareal 2022 redogör för de grödor som såddes på åkrarna våren 2022. Statistiken innehåller nu också preliminära uppgifter per region.

– Jämfört med normala år tycks åkerarealen ha en något större betoning på grödor, där vi ser en ökning i arealerna. Samtidigt har trädesarealen minskat, säger överaktuarie Irene Rosokivi vid Naturresursinstitutet.

Förstört höstvete ersattes med vårvete

Höstvetearealen på 36 000 hektar var en minskning med över 30 procent jämfört med året innan. Enligt den preliminära statistiken för hösten 2021 var den höstsådda vetearealen på 105 500 hektar rekordstor. Största delen av vetegrödan förstördes dessvärre på många ställen. Enligt skiftesdata drabbades Egentliga Finland värst, för där minskade höstvetesarealen med nästan 26 000 hektar från ifjol.

I gengäld ökade den vårsådda arealen av vete med närmare 33 000 hektar och uppgick till 195 000 hektar. Den vårsådda vetearealen var senast lika stor år 2016. Ökningen av skedde framför allt på de misslyckade höstsådda arealerna i Egentliga Finland, där vetesådden ökade med mer än 20 000 hektar.

Såddarealen av korn minskade mest i Nyland och Birkaland

Den totala såddarealen av korn minskade under våren med fyra procent, det vill säga med nästan 19 000 hektar. Kornarealen är den minsta sedan 1971. Bland regionerna minskade arealen mest i Nyland (-11 %) och Birkaland (-10 %). Förändringarna i såddarealerna påverkade såväl foderkorn som maltkorn i lika stor omfattning. Foderkorn såddes på 363 000 hektar och maltkorn på 66 000 hektar.

Havrearealen ökade mest i Egentliga Finland

Havre såddes på 335 000 hektar, vilket var en ökning med nästan 4 000 hektar. Mest ökade havrearealen i Egentliga Finland, med cirka 3 400 hektar. Havreodlingen är i hög grad geografiskt koncentrerad. Nästan en tredjedel av havren i Finland odlades i Södra Österbotten och Egentliga Finland.

Stor ökning i odlingsarealen av ärta – nu 35 000 hektar

Ökningen i odlingsarealen av ärta var rekordstor i våras, med 12 000 hektar. På det hela taget har ärtarealen mer än tredubblats under de senaste fem åren. Relativt sett sågs den största ökningen i sydöstra Finland och Norra Savolax. Den största ärtarealerna finns i Egentliga Finland (8 000 ha) och Södra Österbotten (5 000 ha).

Åkerbönans tillbakagång fortsatte och odlingsarealen stannade på drygt 11 000 hektar. Åkerböna odlas framför allt i Egentliga Finland och Nyland, i resten av landet är arealerna små.

Totalt 43 000 hektar rybs och raps

Odlingsarealerna för oljeväxter ökade kraftigt efter svackan som inträffade året innan. Rybs såddes på nästan 34 000 hektar och raps på cirka 9 500 hektar. Största delen av arealen för rybsodling fanns i Egentliga Finland och Södra Österbotten. Rapsodlingarna var ännu mer regionalt koncentrerade, då nästan hälften av den sådda arealen fanns i Egentliga Finland.

Trädesåkrar har tagits i bruk

Trädesarealen på 208 000 hektar minskade med cirka 5 000 hektar. Proportionellt sett minskade arealen trädesåkrar mest i Södra Österbotten och Österbotten. På det hela taget verkar det som om en större åkerareal än normalt brukas i år för odling av grödor. I fjol gick utvecklingen i motsatt riktning.

Bakgrund till statistiken

Statistikuppgifterna grundar sig på de odlingsarealer per gröda som odlarna anmälde i samband med huvudstödsansökan i våras. Uppskattningsvis var 97 procent av anmälningarna tillgängliga innan de här förhandsuppgifterna publicerades.

Statistikpublicering: Utnyttjad jordbruksareal 2022 (preliminära uppgifter)

Kontaktuppgifter:

Irene Rosokivi, Överaktuarie, Luke, +358295326870 irene.rosokivi@luke.fi

Mer från SLC