MM: Finlands första strategi för pollinerare är klar

Målet för den nationella strategin för pollinerare är att före 2030 stoppa minskningen av antalet och mångfalden av pollinerare och att säkerställa att pollinerarstammarna etableras och utvecklas i en positiv riktning. Pollineringen av kulturväxter och växter i naturen tryggas genom skydd av vilda pollinerare och hållbar biodling. Strategin bidrar till målet att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Finland.

”Mer än tre fjärdedelar av våra viktigaste näringsväxter är beroende av pollinerare. Man har lagt märke till att antalet pollinerare och antalet arter har minskat på olika håll i världen, även hos oss i Finland. Effekten av förlusten av den biologiska mångfalden syns på ett konkret sätt i relationen mellan pollinerarna och matproduktionen”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Strategin för pollinerare omfattar vilda pollinerande insekter och deras livsmiljöer med tanke på både ekosystemens funktion och de tjänster som pollinerarna tillhandahåller. I strategin beaktas pollinerarnas viktiga roll inom jordbruket och på jordbruksområdena och betydelsen och effekterna av honungsbin och andra tama bin samt näringarna som är beroende av dem. Jordbruksområdena är den största markanvändningsformen i många länder, och pollineringen av kulturväxter har ofta stor ekonomisk betydelse i områden med mycket odling av frukt och fröväxter.

I Finland kan pollinerarna ha en stor betydelse lokalt till exempel på gårdar som specialiserat sig på fruktodling och i skogsmiljöer. Skyddade skogar och användning av ekonomiskogar påverkar tillståndet för våra pollinerare i hög grad. Pollinerare har en central roll i skogarnas näringsväv och i upprätthållandet av mångfalden till exempel genom pollinering av bärväxter. Skogsbär används i exceptionellt stor utsträckning i Finland.

Åtgärder för att bevara pollinerarna, göra pollinerarbestånden livskraftigare och åtgärda orsakerna till att pollinerarna minskar

Strategin innehåller 27 åtgärder som syftar till att förbättra tillståndet för både hotade och vanligare pollinerararters livsmiljöer, minska effekterna av faktorer som har en negativ påverkan på pollinerarna, använda tama pollinerare ansvarsfullt, komplettera forsknings- och övervakningsdata om pollinerare samt göra kommunikationen, rådgivningen och verksamheten aktivare. Man har också samlat centrala metoder för att förbättra pollinerarnas levnadsförhållanden i jordbruksmiljöer, skogsmiljöer och bebyggda miljöer.

För att förbättra miljöer som är viktiga för pollinerare är det möjligt att genomföra åtgärder med omfattande verkning till exempel genom livsmiljöprogrammet Helmi och med hjälp av finansiering för miljöåtgärder inom jordbruket. Pollinerarnas livsmiljöer behöver vård, och åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi är viktiga för att trygga pollinerarnas livsmiljöer. Viktiga helheter i strategin för pollinerare är bland annat:

• EU:s gemensamma jordbrukspolitik och de miljöåtgärder som finansieras genom den, bland annat vård av områden som är täckta av växtlighet, såsom landskapsåkrar, mångfaldsåkrar och ängsåkrar.

• Tillhandahållande av växtarter som är lämpliga som näring för pollinerare i jordbruksmiljöer och i deras närhet samt bekämpning av invasiva främmande arter.

• Ökning av antalet och förbättring av kvaliteten på livsmiljöer som är viktiga för pollinerare i de byggda miljöerna, bland annat i grönområden och längs trafikleder.

• Minskning av effekterna av växtskyddsmedel och biocider som är skadliga för pollinerare.

• Bevarande och ökande av murkna träd och lövträd, särskilt blommande träd, som stärker pollinerarnas livskraft i skogarna.

Miljöministeriet har redan infört strategin genom att tillsammans med sina partner bevilja Finlands miljöcentral finansiering för att inleda utvidgad uppföljning av pollinerare. Vid Finlands miljöcentral inleds dessutom ett projekt som finansieras av miljöministeriet och vars syfte är att omsätta strategin och dess åtgärder i praktiken. Genomförandet av strategin förutsätter ett brett samarbete och under våren samlar projektet ihop alla centrala miljöaktörer, aktörer inom jord- och skogsbruket samt andra aktörer som vill påverka pollinerarna och deras livsmiljöer och tillhandahåller metoder för det.

Mer information:
Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
antti.heikkinen@gov.fi

Maaret Väänänen
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 370
maaret.vaananen@gov.fi

Den nationella strategin för pollinerare

Mer från SLC