MM: God vattenstatus kräver åtgärder både i vattendragen och på landet – förbered dig på höstens ansökningsomgång!

Genom de projekt som beviljas understöd via programmet för effektiviserat vattenskydd förbättras vattenstatusen och vattenmiljön, ökas den biologiska mångfalden, främjas en hållbar vattenhantering och stärks samarbetet mellan de aktörer som restaurerar vattendrag och olika markägare i avrinningsområdena. Ansökningsomgången börjar den 18 oktober och slutar den 30 november 2022. Det lönar sig förbereda sig för ansökan redan under sommaren.

Miljöbelastningen begränsas genom vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Jord- och skogsbruket orsakar belastningar av näringsämnen och fasta partiklar i vattendragen. Syftet med ansökan om understöd är att sporra lokala försök och regionala samarbetsprojekt som syftar till att minska belastningen på vattendragen, stödja en hållbar vattenhushållning på åkrar och i skogar samt främja vattenförvaltningen i avrinningsområdena.

Understöd kan sökas för projekt som främjar planeringen, samarbetet och genomförandet av vattenhushållningen i avrinningsområdena, håller kvar vatten i avrinningsområdena, främjar anpassningen till de föränderliga vattenförhållandena, förbättrar vattenhushållningen på åkrar och skogsmark, minskar belastningen på vattendrag, ökar den biologiska mångfalden, förbättrar vattendragens tillstånd och hanterar vattenmängderna genom naturenliga lösningar. Till metoderna för naturenlig vattenhantering hör till exempel tvåstegsdiken, restaurering av diken och andra lösningar som håller kvar vattnet.

Större projekthelheter och samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer är särskilt önskvärda, eftersom man genom projekten vill åstadkomma långvariga effekter på vattenstatusen.

Viktigt att restaurera vattendrag och avrinningsområden

Programmet finansierar också projekt för restaurering av vattendrag där åtgärder kan vidtas för att förbättra och bevara vattenstatusen både i vattendrag och i avrinningsområden. Ett brett samarbete och en kombination av åtgärder i avrinningsområden och vattendrag är också önskvärt när det gäller renoveringsprojekt. Understöd kan också sökas för planering av restaureringar.

Behovet av vattendragsrestaurering är i allmänhet störst i sjöar där överbelastning leder till att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastning av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Vattenkvaliteten och livsmiljöerna i småvatten har också ofta försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad.

God vattenstatus gynnar hela kommunen, från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som på människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De främjar bland annat fiskenäringen, skapar möjligheter till turism och gör regionen attraktiv för invånare och företagare.

Ett projekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. Nätverksbildning är viktigt eftersom samarbete mellan flera aktörer ökar projektets genomslagskraft.

Mer information om ansökan finns på kampanjsidorna och fås av NTM-centralerna

Mer information om hur man ansöker om understöd finns på sidan ym.fi/skjutsatvattenvarden. På sidan finns också NTM-centralernas kontaktuppgifter. NTM-centralerna ger mer information om vattenstatusen och genomförda projekt. NTM-centralerna ger också råd för planeringen av projekt och hur man gör ansöker om understöd.

Miljöministeriets kampanjsida: ym.fi/skjutsatvattenvarden

Mer från SLC