MM: Upphandlingsguide till hjälp för kommuner som bygger av trä

Den industriella träbyggnadsbranschen är jämförelsevis ung och i ständig utveckling, och därför finns det efterfrågan på ny kompetens. Miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande ger ut en upphandlingsguide till de kommuner som överväger att bygga av trä. I handboken finns alla de bästa lärdomarna om hållbart byggande samlade inom ett och samma omslag. Kompetensen inom träbyggande stärks också genom en turné som riktar sig till kommunerna.

Träbyggande är förknippat med särskilda egenskaper som det lönar sig att vara medveten om för den som påbörjar ett projekt. Guiden ger aktörer inom den offentliga sektorn som vill inleda träbyggprojekt råd om hur det lönar sig att göra upphandlingar och genomföra projekten. Guiden erbjuder hjälp för såväl marknadskartläggning och anbudsförfrågningar som för jämförelse av anbud. Handboken förklarar vad kostnaderna för träbyggande består av och en hurdan livscykel man kan planera för en träbyggnad.

"De offentliga byggherrarna är vägvisare och spelar en nyckelroll när det gäller att främja träbyggandet. Kommunerna kan bland annat välja att prioritera träbyggande i markanvändningen, fastställa mål för koldioxidneutralitet och träbyggande i sina strategier och genom sina egna byggprojekt föregå med gott exempel för den privata sektorn", beskriver Sini Koskinen, sakkunnig inom offentligt byggande inom miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande.

Upphandlingsguiden har utarbetats i nära samarbete med byggprojektbeställare och aktörer som genomför byggprojekt. Bland annat experter inom trävaruindustrin, planerare, företrädare för byggföretag och kommunala beslutsfattare har delat med sig av sina erfarenheter. På det sättet har man strävat efter att skapa en helhet som tjänar alla parter inom byggandet på ett jämlikt sätt.

Träbyggandet tjänar klimatmålen och ökar områdets livskraft

Enligt en utredning som beställts av miljöministeriet har träbyggandet redan ökat lite. Till exempel 28 procent av undervisningsbyggnaderna var byggda av trä 2021, men på grund av världsläget är trenden nu sjunkande. Förhoppningen är att situationen förbättras snart igen eftersom träbyggnader i egenskap av långlivade träprodukter bidrar till att bekämpa klimatförändringarna och minska användningen av naturresurser inom byggsektorn.

Varje år används ungefär hälften av världens råvaror inom byggande. Omkring 40 procent av den använda primärenergin förbrukas inom byggverksamhet och i byggnader. Samtidigt orsakar den byggda miljön (byggande, uppvärmning av byggnader och elförbrukning) ungefär en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen. Upp till hälften av miljökonsekvenserna uppstår innan byggnaden tas i bruk. Därför har sättet att bygga en så stor betydelse.

Klimatmålen är ett av skälen till att man bygger av trä, men träbyggande medför också andra fördelar. "Att främja kommunernas livskraft och dragningskraft samt att skapa lokala arbetsplatser hör säkert till alla offentliga beställares målsättningar. Vi hoppas att vår guide kan hjälpa kommunerna och städerna att uppnå även dessa mål”, säger Sini Koskinen.

Upphandlingskompetens i fråga om träbyggande samt andra verktyg som främjar träbyggande förmedlas till beslutsfattare och tjänsteinnehavare i kommuner och städer. "Under de närmaste åren kommer vi att besöka cirka 50 städer och kommuner under en turné som ordnas inom ramen för programmet för träbyggande. Ni kan alltså bjuda in mig på besök till er kommun, och jag berättar gärna mer om ämnet ansikte mot ansikte", uppmuntrar Koskinen.

Guide för upphandling: Puun käyttö julkisessa rakentamisessa (Statsrådets publikationsarkiv Valto, på finska)

Suomalainen puukerrostalokanta. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 6/2022 (Statsrådets projektportal)

Ym.fi: Åtgärdsprogrammet för träbyggande

Ytterligare information

Sini Koskinen
Sakkunnig
tfn 0295 250 420
sini.koskinen@gov.fi

Programmet för träbyggande

Mer från SLC