MMM: Arovuoris utredning: Det går att finna lösningar på jordbrukets lönsamhetskris genom att se över avtalsförhållandena

Agronomie- och forstdoktor Kyösti Arovuoris utredning om avtalsförhållandena inom livsmedelskedjan publicerades den 3 mars. Enligt utredningen är det möjligt att lösa lönsamhetsproblemen inom jordbruket med de nuvarande avtalsstrukturerna mellan parterna i livsmedelskedjan.

”Jag anser att det är bra att handels- och producentorganisationerna har tagit itu med ett gemensamt problem och att samtliga parter har förbundit sig att finna lösningar och att samarbeta för att rätta till marknadsläget inom livsmedelskedjan”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt minister Leppä ger utredningen om avtalsförhållandena både handeln och producenterna effektiva och konkreta medel för att avhjälpa obalansen på marknaden.

”Såsom Arovuoris utredning visar måste varje del av livsmedelskedjan delta i att lösa lönsamhetskrisen. Affärerna måste kunna ingå avtal som följer utvecklingen av produktionskostnaderna och ändra sin förhandlingspraxis så att den blir rättvisare. Primärproduktionen bör stärka sin egen marknadsställning genom ömsesidigt samarbete.”

De ökade produktionskostnaderna har förskjutits långsamt framåt i kedjan, och den växande bördan har blivit kvar på producenternas ansvar. Enligt Leppä ökar förväntningarna på förhandlingsprocessen och förhandlingsparterna.

”Så här kan det inte fortsätta länge till. Det behövs tydligare spelregler för förhandlingar och prisjusteringar, eftersom producenten inte har några alternativa försäljningskanaler, när handeln i praktiken domineras av två aktörer. Ett förlorat avtal leder i värsta fall till att producenten måste lägga ned verksamheten.”

Kostnadsindex till stöd för förhandlingarna

I utredningen föreslås som en ny metod ett kostnadsindex för livsmedelskedjan som gör det möjligt att beakta produktionskostnaderna i avtalen med handeln. Om ett visst intervallvärde som fastställts för indexet överskrids eller underskrids, inleds prisförhandlingar mellan handeln och leverantörerna.

Enligt minister Leppä skulle ett kostnadsindex vara ett bra verktyg för prisförhandlingarna. En förutsättning för att ett index ska kunna skapas är dock att statistikföringen inom livsmedelssektorn utvecklas och blir mer exakt. Statistiken måste också publiceras oftare än för närvarande för att prisförändringarna ska synas tillräckligt snabbt i indexet.

I Arovuoris utredning presenteras också andra åtgärder som kan stärka producentens ställning i livsmedelskedjan.

Bildande av producentorganisationer

I utredningen konstateras att ett ökat samarbete mellan producenterna kan balansera upp förhandlingsstyrkan. Om producenterna samarbetar genom att samla ihop större partier som de erbjuder och anpassa utbudet tidsmässigt och i förhållande till efterfrågan, förbättras deras ställning i livsmedelskedjan.

Från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling utlystes den 1 mars medel som kan sökas för idéer om samarbete mellan producenterna och bildande av producentorganisationer. Förhoppningen är att idéerna ska bidra med lösningar för att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen och stärka olika former av och praxis för samarbete mellan jordbrukarna.

Utredningen hade beställts av Livsmedelsindustriförbundet rf, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Finlands Dagligvaruhandel rf och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.

Mer information:

Jere Nuutinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 313 4443, fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC