MTK:s och SLC:s biodiversitetsvägkarta ger lösningar för biologisk mångfald

Jordbrukarnas, skogsägarnas och landsbygdsföretagarnas centralförbund MTK och SLC söker fungerande praktiska lösningar för att trygga och främja mångfalden i jord- och skogsmiljöer genom en färdplan. Organisationerna beslöt i somras att inleda arbetet med en biodiversitetsvägkarta tillsammans med forskningsinstitut. När det gäller jordbruket pågår redan arbetet med en färdplan, och motsvarande kommer att inledas med skogsmiljön. För lantbrukarna är det viktigt att upprätthålla biologisk mångfald och vägkartan ger gemensamma verktyg att förbättra biodiversiteten.

SLC - Blommor mangfald remsa 3 Sebastian Sohlberg beskuren webb
Foto: Sebastian Sohlberg

SLC publicerade ett miljöprogram 2019 och MTK ett program för biologisk mångfald våren 2020.

– Nu är det dags för nästa steg. Även om mycket redan har gjorts och görs hela tiden kan våra organisationer och medlemmar allt tydligare visa på att vi tar ansvar och är lösningen i stället för problemet, betonar Päivi Nerg, ordförande för biodiversitetsvägkartans styrgrupp och MTK:s livskraftsdirektör.

Vid sidan av klimatförändringen har betydelsen av biologisk mångfald lyfts upp i samhällsdebatten och beslutsfattandet. Lösningar på problem erbjuds från flera håll, men jordbrukarnas och skogsägarnas perspektiv förbises ofta. För att förverkligandet av en färdplan ska lyckas i praktiken krävs engagemang samt att företagarna inom primärnäringarna själva också upplever att åtgärderna är acceptabla, motiverade och praktiskt genomförbara.

– Vi vill att det är näringarna själva som tar initiativ i miljöarbetet. Målen att bevara mångfalden i naturen är gemensamma, men vi letar nu efter effektiva, forskningsbaserade och praktiska åtgärder som går att genomföra i praktiken. Det är våra medlemmar som fattar beslut om de områden de äger och den verksamhet de driver – ingen annan, säger Juha Marttila, ordförande för MTK.

Färdplanen tas i detta skede fram i samarbete med Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors Universitet samt även andra forsknings- och expertorganisationer vid behov. Färdplanen verkställs som uppdragsforskning. Syftet är att skapa ett starkt inlägg i samhällsdebatten som erbjuder faktabaserade och välmotiverade förslag till åtgärder för att stärka mångfalden i jordbruks- och skogsmiljön.

– Biodiversitetsvägkartan kommer att vara vårt svar i samhällsdebatten, precis så som jordbrukets klimatvägkarta som publicerades 2020. Vi vet att vi i arbetet också kan stöta på frågor som är svåra för oss men vi är beredda att föra den diskussionen både internt och med övriga samhällsaktörer, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Arbetet med färdplanen kommer att pågå fram till sommaren 2023. Som stöd för organisationernas och experternas arbete finns en styrgrupp, som består av företrädare för viktiga samarbetspartner, som redan har inlett sitt arbete.


Läs pressmeddelandet på finska på mtk.fi

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, medlem i styrgruppen för biodiversitetsvägkartan, tfn 040 940 2734

Rikard Korkman, SLC:s ombudsman, medlem i arbetsgruppen för biodiversitetsvägkartan (jordbruk), tfn 040 518 9297

Viktor Harvio, SLC:s skogsombudsman, medlem i arbetsgruppen för biodiversitetsvägkartan (skog), tfn 050 356 6616

Juha Marttila, MTK:s ordförande, tfn 050 341 3167

Päivi Nerg, MTK:s livskraftsdirektör, ordförande för biodiversitetsvägkartans styrgrupp, tfn 040 8429 810

Anna-Rosa Asikainen, MTK:s jurist, tfn 040 920 9858

Mer från SLC