Reformen av EU:s system för namnskydd inleddes

Den 31 mars 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning som gäller ändring av bestämmelserna om geografiska beteckningar för vin, destillerade alkoholdrycker och jordbruksprodukter (systemet för namnskydd). Genom reformen stärks skyddet för registrerade beteckningar, samtidigt som hållbarhetsaspekter i enlighet med strategin Från jord till bord inkluderas i systemet.

En geografisk beteckning är en immateriell rättighet, som skyddar namnet på en produkt vars kvalitet, egenskaper eller anseende hänför sig till dess geografiska ursprung. Skyddet gynnar alla de producenter i det geografiska området som följer den produktbeskrivning som godkänts för produktens egenskaper, framställningssätt och råvaror.

Målet med reformen är att stärka skyddet för geografiska beteckningar och att öka användningen av dem inom hela unionen. De viktigaste ändringarna som föreslås för att förbättra det nuvarande systemet är att

• stärka skyddet av de geografiska beteckningarna i synnerhet inom näthandeln och förhindra otillbörlig användning av dem i domännamn

• förenhetliga och förenkla förfarandena och reglerna för registrering, skydd, övervakning och genomförande

• inkludera frivilliga ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier i systemet

• ge producentgrupperna större befogenheter och ansvar i fråga om förvaltningen, utvecklandet och övervakningen av deras geografiska beteckningar

• påskynda registreringen av beteckningarna genom att låta EU:s immaterialrättsmyndighet sköta behandlingen av ansökningarna

• förtydliga förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar samt reglerna för systemet med garanterade traditionella specialiteter (GTS).

Värdet av försäljningen av EU-produkter med geografisk beteckning uppgår till 75 miljarder euro, varav 20 procent utgörs av export till tredjeländer. Det pris som fås för en registrerad produkt är i genomsnitt dubbelt så högt som för en standardprodukt.

Hittills har närapå 3 500 beteckningar skyddats genom EU:s kvalitetssystem. Största delen av dem hänför sig till länder i Syd- och Centraleuropa. Kommersiellt viktiga beteckningar är till exempel Frankrikes ”Champagne”, Italiens ”Parmigiano Reggiano”, Irlands ”Irish Whisky” och Nederländernas ”Gouda Holland” Hittills har det registrerats endast 12 finländska beteckningar. Två av dem är ”Finsk Vodka” och ”Karjalanpiirakka”.

Mer information:

Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 596 4334

Leena Seppä, konsultativ tjänsteman, tfn 040 740 4739

Mer från SLC