SHM: Lagändringarna för den första fasen i totalreformen av avbytarservicelagstiftningen på remiss

Remissyttranden om regeringens proposition med förslag till ändringar i lagarna om avbytarservice samlas nu in.

Propositionen innehåller lagändringar som hänför sig till den första fasen av totalreformen av avbytarservicelagstiftningen som gäller lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lagen om vikariehjälp för renskötare och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

I propositionen föreslås framför allt sådana ändringar i avbytarservicelagstiftningen som följer av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd inom jordbrukssektorn. Samtidigt ändras bland annat de centrala begreppen som används i lagarna, de allmänna förutsättningarna för beviljande av avbytarservice och bestämmelserna om återkrav. Dessutom förenhetligas lagarna om avbytarservice till vissa delar.

I och med propositionen ska lantbruksföretagare som bedriver sådan husdjursproduktion som bes-kattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet komma att omfattas av avbytarservicen för lantbruksföretagare. Vidare ska lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion som bisyssla i större utsträckning än för närvarande kunna få avbytarservice.

Remisstiden är 27.6.-2.8.2022. Remissmaterialet har sänts till dem som finns i sändlistan för begäran om utlåtande.

Mer information

Anne Vänskä, regeringssekreterare, fornamn.efternamn@gov.fi

Mikko Rissanen, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC