SLC: Livsmedelskedjan måste reagera snabbare på gårdarnas ökade kostnader

De snabbt stigande produktionskostnaderna på bland annat gödsel och energi har fått producenterna på knä. Producentpriset täcker inte produktionskostnaderna och hotar den inhemska produktionen och självförsörjningen. Avtalsstrukturerna inom livsmedelskedjan reagerar inte tillräckligt snabbt på att föra ökade kostnader inom primärproduktionen vidare till industrin och handelsledet. Enligt producentorganisationen SLC krävs det nu snabba åtgärder från livsmedelskedjan för att göra parternas ställning mera jämlik och handeln måste även reagera på jordbrukets kostnadsökning. Finland har inte råd att köra ner sitt jordbruk.
SLC - Troska havre 3 SN webb

SLC ser positivt på de förslag som idag framfördes i en rapport av agronomie- och forstdoktor Kyösti Arovuori om hur avtalsförhållanden mellan livsmedelskedjans aktörer borde utvecklas då det gäller sälj- och köpavtal mellan lantbruksproducenter, livsmedelsindustrin och handeln.

Utredningen föreslår bland annat snabbare korrigering av priserna i leverantörsavtalen. Priskorrigeringarna måste föras in i handelns inköpspriser betydligt snabbare än för tillfället. Det behövs även en objektiv mätare, ett kostnadsindex för livsmedelskedjan, som utlöser förhandlingar om priskorrigeringar under pågående avtalsperioder.

SLC anser att det dessutom behövs mera öppenhet och genomskinlighet i prisbildningen inom livsmedelskedjan.
– I dagens läge har konsumenten ingen klar bild över hur konsumentpriset för olika livsmedelsprodukter fördelas mellan producenten, industrin och handeln. Uppgifterna om prisbildningen har inte uppdaterats sedan 2016 då en lagändring gjorde det svårare att få tillgång till nödvändiga uppgifter. I utredningen finns goda förslag för att öppna upp prisbildningen och dessa förslag kan genomföras snabbt om det finns vilja, säger SLC:s ombudsman Rikard Korkman.

– Livsmedelskedjans ojämna styrkebalans har återkommande och under en lång tid påvisats i olika utredningar. Detta har lett till nationell lagstiftning och ett EU-direktiv, men det krävs mera. Nu krävs det att alla parter i kedjan tar sitt ansvar. Alla måste få ut sin rättmätiga andel. Inhemsk matproduktion är viktigare än någonsin – Finland har inte råd att köra ner sitt jordbruk, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

I nuläget sätter förhandlingsmekanismerna producenterna i kläm.
– Speciellt de så kallade internetauktionerna är inte rejäla för den svagare parten och pressar producentpriserna på ett osunt sätt. Livsmedelsombudsmannen måste i snabb takt i samarbete med kedjans aktörer fortsätta arbetet för att parterna i livsmedelskedjans ska få en mera jämlik ställning, säger Nylund.

Utredningen har samordnats av livsmedelsmarknadsombudmannen Olli Wikberg och beställts av arbetsgruppen för jordbrukets kostnadskris som bestått av representanter från Livsmedelsindustriförbundet ETL, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Finlands Dagligvaruhandel PTY och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Rikard Korkman, SLC:s ombudsman, tfn 040 518 9297

Länk:
Utredningen har publicerats på livsmedelsmarknadsombudsmannens webbplats 3.3.2022

Mer från SLC