SLC om klimatpanelens rapport: Vi ska inte utlokalisera matens klimatutsläpp

Finlands klimatpanel har publicerat en färsk forskningsrapport där de lyfter fram på vilket sätt finländarna genom sina konsumtionsval kan bidra till att Finland uppnår sina klimatmål till 2030. De fyra konsumtionsområden som granskas är livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion. Enligt producentorganisationen SLC saknar rapporten en konsekvensanalys av matvalen och påminner om att det behövs ett bredare hållbarhetsperspektiv som även beaktar Finlands förmåga att producera mat. SLC anser att det inte heller är hållbart att Finland utlokaliserar matens klimatutsläpp.

SLC - 03 3 webb

Det är i sig bra att alla ser över hur klimatutsläppen kan minskas – det har även jordbruket gjort via sin klimatvägkarta – men det behövs ett bredare synsätt på hållbarhet menar SLC. Man kan inte diskutera mat med enbart klimatglasögon.

SLC:s ordförande Mats Nylund efterlyser även en bredare konsekvensanalys av vad olika matval innebär.
– Jordens befolkning växer och vi har krig i Europa. Det är orealistiskt och rent av ansvarslöst att förespråka en lösning där vi lägger ner mer än en tredjedel, eller ca 800 000 hektar, av Finlands odlingsareal som det föreslås i rapporten. Vi behöver all den matproduktion som vi har i Finland, säger Nylund.

Nylund vill inte heller se att Finland utlokaliserar matens klimatutsläpp. I forskningsrapporten sägs att med våra nuvarande matvanor kommer hälften av utsläppen från inhemska och hälften från utländska produkter.

– Med de förändringar rapporten föreslår genom en ökad övergång till växtbaserade alternativ minskar de inhemska utsläppens andel medan de utländska utsläppens andel ökar. Även statsrådets omfattande rapport RuokaMinimi (2019) bekräftar att importen ökar vid övergång till mer vegetariska alternativ. Med tanke på Finlands försörjningsberedskap och den totala hållbarheten är det mera ansvarsfullt att inte öka importen, säger Nylund.

Klimatuppvärmningen är ett globalt problem där varje land ska vidta de bästa lösningarna enligt landets egna förutsättningar. Inom det finländska jordbruket riktas klimatarbete dit där det har störst effekt – nämligen till marken, och då särskilt till torvmarkerna. Enligt jordbrukets klimatvägkarta som togs fram av Naturresursinstitutet Luke (2020) kommer 75 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp från marken och endast 19 procent från produktionsdjuren. Även EU:s nya jordbrukspolitik, CAP, som träder i kraft vid årsskiftet har ett tydligt klimatfokus.

– Det är inte de finska produktionsdjuren eller köttkonsumtionen som är problemet utan inom det finländska jordbruket riktar vi fokus mot att minska utsläpp från torvmarker, öka kolbindningen och utveckla nya energilösningar. Finlands husdjurssektor har krympt under en lång tid, och särskilt antalet nötkreatur har minskat. I slutet av 1960-talet var det totala antalet nötkreatur 2 153 000 nöt och fram till i år har de minskat med 62 procent till 828 800 nötkreatur. Det är verkligen inte de finländska korna och tjurarna som är orsak till klimatuppvärmningen, säger Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Mer från SLC