SLC:s styrelse kräver kraftåtgärder av hela livsmedelskedjan

Producentpriserna på lantbruksprodukter i Finland har stigit för långsamt, särskilt inom husdjurssektorn. SLC:s styrelse kommer med en stark uppmaning till alla aktörer i livsmedelskedjan att ytterligare öka sina ansträngningar för att få primärproduktionen lönsam.
SLC - Kor Bete4 Mw

– Kostnadsläget löper amok på gårdarna. Färsk statistik visar att trots att producentpriserna har stigit så hinner Finland inte med de andra EU-länderna då det gäller att få ut prishöjningar till gårdarna. Bönderna har tagit sitt ansvar för vår matproduktion och gjort vårsådden med de dyraste insatserna någonsin. Om vi ska trygga Finlands självförsörjning och primärproduktion så måste den förädlande industrin ytterligare höja producentpriserna, också om det innebär att man äter på sina egna marginaler. Tiden håller på att rinna ut, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Färska uppgifter från EU-kommissionen visar tydligt att till exempel producentpriset på mjölk i EU på ett år, från april 2021 till april 2022, har stigit med 29,4 procent och att Finland enligt kommissionens statistik placerar sig i botten med en prisökning på endast 19,1 procent. Detta samtidigt som Naturresursinstitutet Luke berättar att produktionskostnaderna i Finland under samma jämförelsetid har stigit med minst 25 procent.

– När Konsumentforskningscentralen lades ned och dess verksamhet överfördes till Helsingfors universitet försvann forskarnas rätt att få prisuppgifter från olika handelsled. Detta är en stor brist och försvårar möjligheterna till en tydlig genomlysning av prisbildningen i livsmedelskedjan. Nu om någonsin skulle vi behöva rätt lägesbild, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.   

Det finns idag ingenting i livsmedelsmarknadslagen som hindrar parterna från att ändra avtalspraxis och korrigera priserna. För att stärka livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter krävs det däremot lagändringar och ska Konsument- och konkurrensverket få större rätt att agera så krävs det att man ser över konkurrenslagstiftningen.

– Det är en stor skillnad mellan producenternas, industrins och handelns förhandlingsstyrka, inte minst genom skillnaden i storlek. Därför är det oerhört viktigt att vi får en lagstiftning som stärker primärproducenternas ställning och säkerställer en sund konkurrens. SLC:s styrelse kräver att regeringen i samband med att man i september ger en redogörelse till riksdagen över Finlands försörjningsberedskap ser över både livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen och utan dröjsmål vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att trygga vår inhemska matproduktion, säger Nylund.  

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC