Utlåtande om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Jord- och skogsbruksministeriet
Juha Vanhatalo
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: VN/20350/2022 Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Förändringarna konstateras främst tekniska i och med den från och med år 2023 nya GJP-perioden (tidigare CAP).

SLC anser att förändringen som förtydligar att det frikopplade stödet för enmagade sektorn enbart kan tilldelas djur inom den enmagade sektorn är korrekt och i linje med dess syfte.

SLC konstaterar likt förordningsberedaren att ändringarna ej har någora ekonomiska konsekvenser i produktionen jämfört med tidigare år. I och med den akuta kassakrisen som råder inom primärproduktionen poängterar SLC att alla stödutbetalningar bör ske punktligt enligt tidtabell för att inte försvåra den likvida kassakrisen på gårdarna.

Gällande det nordliga stödet för svinproduktion konstaterar SLC att statsrådets förslag förtsättningsvis betyder orättvis fördelning bland gårdarna. SLC påpekar att enbart ca 50% av den aktiva svinproduktionen omfattas av det nordliga husdjursstödet, eller med andra ord har en fastslagen referenskvantitet från år 2007. Producenter, i regel yngre producenter som har investerat i svinproduktion de senaste 15 åren har fortsättningsvis inte tillgång till det frikopplade stödet.

Konstateras bör också att de största svingårdarna ofta inte alls odlar foder på egen åkermark, utan ofta köper in foder av spannmålsproducenter och foderleverantörer till rådande marknadspris. Något som i sin tur betyder att gårdarna i fråga inte heller stöds med arealbaserade jordbruksstöd.

SLC har upprepade gånger förespråkat att referensmängderna från 2007 bör uppdateras för att bättre motsvara dagens produktion. Nu kan vi med säkerhet på basis av enkätsvar till våra och broderorganisationen MTK:s medelmmar som en följd av kostnadsökningarna konstatera att landets självförsörjningsgrad på svinkött är hotad. En uppdatering av referensmängderna skulle sända en tydlig signal om att statsrådet vill bibehålla landets självförsörjning av svinkött.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC