Utlåtande om CAP strukturstöden 2022

Jord- och skogbruksministeriet

kirjaamo@mmm.fi

DNR: VN/5424/2020-MMM

ÄRENDE: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM FÖRVALTNING AV DEN STRATEGISKA PLANEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN OCH OM STÖDJANDE AV LANDSBYGDENS UTVECKLING UNDER FINANSIERINGSPERIODEN 2023–2027 SAMT TILL VISSA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEM

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande de ändringar som berör den lagstiftning som berör lagarna för landsbygdsutvecklingen enligt Finlands CAP-plan.

Lag om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken

§ 13 Övervakningskommitté

CAP-planen och dess uppföljning i kommittén kommer att förändras från nuvarande förfarande då fokus i övervakningskommittén legat på andra pelarens åtgärder. SLC vill påpeka att inkomststöden och stödåtgärderna riktade till jordbrukarna har genomgått en grundlig beredningsprocess tillsammans med producentorganisationerna allt sedan Finlands medlemskap i EU. Detta förfaringssätt bör även högaktas i kommande programperiod.

SLC föreslår att den svenska namnet är uppföljningskommitté.

Lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027

§ 10 Behovet av stöd och projektplan för den åtgärd som ska stödjas

SLC vill påtala att nuvarande krav som ställs på investeringar som erhåller investeringsstöd har lett till att bl.a. byggkostnaderna gått upp. SLC framhåller därmed att i JSM förordningar som berör byggnadstekniska krav etc. beaktar detta och att man inte via dessa krav orsakar högre investeringskostnader än nödvändigt.

SLC vill även framhålla att kraven på plan bör vara i förhållande till projektets omfattning. Detta gäller framförallt de ekonomiska planerna, likvikalkylerna, som krävs. Lättare investeringar bör kunna godkännas utan en omfattande likvikalkyl.

SLC vill även framhålla att gällande dikningsåtgärder som stöds bör kraven på dikningen vara sådana att underhållet av diket är lätt och inte är ekonomiskt betungande. Dikningsåtgärderna bör vara vettiga och kostnadseffektiva. SLC bidrar gärna med synpunkter på de förordningar som relaterar till § 10.

§ 11 Villkor som gäller stödets belopp

SLC vill påtala att unga jordbrukare bör ha rätt till ett förhöjt investeringsstöd. Ett förhöjt investeringsstöd bör även ges åt unga jordbrukare i sammanslutningar.

§ 13 inledande av en åtgärd som stöds samt uppvisande av tillstånd

SLC omfattar att en investering kan inledas på egen risk efter att investeringsansökan lämnats in till berörd myndighet.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC