Utlåtande om regeringens proposition till lag om ändring av narkotikalagen

Social- och hälsovårdsministeriet
lausuntopalvelu.fi

VN/33337/2021

UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION TILL LAG OM ÄNDRING AV NARKOTIKALAGEN

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om lagförslaget. SLC framför i utlåtande följande.

Ändringen i narkotikalagen förtydligar odling av hampa. SLC anser att det är viktigt att odling av hampa är möjligt i framtiden. SLC påpekar att de växlande väderförhållanden kräver en flexibilitet i odlingsmetoderna och att detta skall beaktas i byråkratin samt i bestämmelserna.

Ändringen i narkotikalagen behandlar även förädlingen av hampa. SLC anser att förädlingen av hampa främjar framtidens behov av olika sorter och utvecklingen av användningsmålen som bland annat en ersättare för fossila material. SLC har tagit i beaktande de definitioner som Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry framför och omfattar dem.

Anmälan om odling av hampa och behandlingen av anmälan bör vara kostnadsfritt för odlaren.

19a §

En definition krävs för vad anses med påbörjandet av odling (finska: viljelyn aloittaminen).

På grund av bland annat växlande väderförhållanden och möjliga tekniska problem är det möjligt att det uppkommer ändringar i odlingsplanerna. Det bör även finnas möjligheter till att göra förändringar till den anmälan som görs på förhand enligt 7 a § 1 mom.

Odlaren samt växtförädlaren bör bli informerade av mottagandet av anmälan som bestäms närmare i 19 a §. Ett officiellt svar på att anmälan om odling av hampa är mottagen av en myndighet är en trygghetsfaktor för odlaren.

28§

Ifall odlaren är tvungen att förstöra hampan, då hampan inte fyller kraven i förslagna 7 a §, bör odlaren oavsett vara berättigad till hektarstödet.

33 b §

Förvarandet av ett i 4 § 5 punkten i utsädeslagen avsett garantibevis bör ha samma tidsperiod som förvarandet av redovisningen av odlingen. SLC anser att båda dessa dokument kunde ha krav på 3 års förvarningsperiod.

SLC anser att lagförslagets motiveringar för 33 b § förslagets på redovisningens innehåll inte är realistiska. SLC anser att odlaren inte kan meddela skördade växtplantors styckeantal samt exakt kilogramantal av sådd och osådd utsädesmängd. En definition krävs för vad som anses med den skörd som lämnats på åkern ( finska: peltoon jätetty sato).

SLC lyfter fram vikten av ett lätt, klart och smidigt sätt för odlaren att anmäla den årliga informationen om odlandet av hampa som bestäms i 33 b § 2 mom.

36§

SLC anser att granskningen av odlingen får inte bli en kostnad för odlaren. Odlaren bör även få information om när granskningen kommer att ske och resultaten av granskningen och andra kontroller. Odlaren bör även få information snabbt efter att granskningen utförs, då det kan vara en betydande faktor vid till exempel skörden. Odlaren skall få rättigheten att vara med vid granskningen samt ha rättigheten att ha en stödperson med.

SLC anser att ett utkast på lagförslaget om ändring av narkotikalagen även borde vara tillgängligt på det andra inhemska språket vid begäran om utlåtande.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC