Utlåtande om regeringens proposition till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo(at)mmm.fi

Dnr VN/21657/2020

UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION TILL LAG OM GÖDSELMEDEL OCH TILL LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEN

SLC har bekantat sig med förslaget till ny lag om gödselmedel och vill framföra följande:

Paragraf 6, användning av fosfor

• Den nya lagen får inte omöjliggöra användningen av redskap som nuvarande stallgödselundantag och fosforjustering enligt skördenivå.

• I lagförslaget krävs att man mäter fosformängden i marken före användning av fosforgödsel (med beaktande av fosforklassen) . Detta betyder i praktiken att kravet på att markkartering bör utföras kvarstår.

Likaledes förutsätter utkastet till lagstiftning dokumentation av fosforanvändningen, sådant som idag krävs i skiftesbokföringen inom jordbrukets miljöersättning.

• När fosformängden mäts i marken bör vi följa samma metoder som i Norden och övriga europeiska länder, dvs mäta den löslig fosfor som är tillgänglig för växterna. Eftersom vi verkar på samma marknad för jordbruksprodukter är det oförsvarbart att ställa hårdare krav och försätta de finländska jordbrukarna i en sämre konkurrenssituation.

• De begränsningsnivåer i fosforanvändning som fastställs senare i en förordning som utfärdas av statsrådet bör grunda sig på växternas användning av fosfor. SLC utgår från att jordbrukarna är representerade i arbetet med den detaljerade förordningen. Mängden fosfor bör räknas på lösligt fosfor i marken medbeaktande av de marktemperaturer som vi har under vår växtsäsong. SLC kan inte godkänna att de nuvarande fosforgränserna i jordbrukets miljöersättningsprogam förs över som sådana i den kommande förordningen. Det finns forskningsresultat om att fosfornivåerna kan bli för låga med nuvarande gödslingsnivåer inom miljöersättningen. Med tanke på en hållbar växtproduktion är detta inte förnuftigt.

• Ifall växterna inte har tillgång till fosfor blir fosfor den begränsande faktorn för en god tillväxt och skörd. Detta leder till att andra näringsämnens upptagning hämmas (t.ex kväve) och risken för urlakning ökar för dessa näringsämnen.

Övrigt

• Det är positivt att grönområdesbyggande inkluderas i lagstiftningen. Det är motiverat eftersom de i grönområdesbyggande används näringsämnen likväl som i jord och skogsbruk. SLC utgår från att också t. ex.golfplanerna inkluderas. Enligt paragraf 6 åläggs endast anläggning av grönområden och miljöbyggande krav på att föra register över användningen av gödselmedel.

• Avloppsslam berörs inte av denna lagstiftning. Faktum är dock att mycket avloppsslam används i grönområdesbyggnation varför avloppsslam bör behandlas i likhet med gödselpreparat

• Begränsning av skadliga ämnen. Det pågår för tillfället en harmonisering av kadmiumhalterna i gödselmedel inom EU. Det är viktigt att de finländska nationella kadmiumbegränsningarna inte begränsar import o konkurrens på gödselmarknaden som försämrar den inhemska växtproduktionens konkurrenskraft på ett oskäligt sätt.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Rikard Korkman
ombudsman

Mer från SLC