Utlåtande om regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi
VN/32384/2021

Utlåtande om Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket

SLC tackar för möjligheten att kommentera propositionen för ett nytt incitamentsystem för skogsbruket. SLC framför följande gällande propositionen:

Incitamentsystemet har varit och är en viktig del av det privata skogsbruket i Finland genom att främja aktivt och hållbart skogsbruk. I beredningen har använts den senaste forskningsinformationen. Lagpropositionen baserar sig på METKA-arbetsgruppens proposition.

Syftet med lagen efterbildar sig på den tidigare KEMERA-lagen, vars syfte är främjande av ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. Revideringens avsikt är att vara sporrande, enkel och klar. SLC anser att propositionen lyckas med detta för det mesta. SLC stöder lagens syfte och ändamål.

Under beredningen har intressegrupper och aktörer inom skogsbranschen involverats. Eftersom incitamentsystemet är ett betydligt skogspolitiskt verktyg riktat närmast för privata skogsägarna, skulle det ha varit bra att involvera SLC tidigare i processen.

Som stödberättigade arbetsslag i lagen föreslås vård av plantbestånd och ungskog, vitaliseringsgödsling, vårdplan för torvmarksskog, vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, byggande och iståndsättning av skogsbrukets vägnät, vård av skogsnaturen, hyggesbränning samt miljöstöd. SLC anser förslagen till arbetsslagen vara välmotiverade.

Som en ny förändring är att stöden för plantskogsskötsel och ungskogsvård anslås de minimimis -stöd, vilket betyder att det är möjligt att betala stödet efter att åtgärderna har påbörjats. SLC anser det som en bra förändring som förenklar stödvillkoren och gör processen smidigare. Möjlighet till automatiserat beslutsfattande och förstärkning av elektroniska tjänster är ytterligare positiva förändringsförslag i propositionen.

Skogsbruket på torvmarker har stor betydelse både regionalt och på nationell nivå. Propositionen innehåller många förändringar för torvmarksskogarna. Iståndsättningsdikning hör inte längre mera till de stödberättigade arbetsslagen och vårdplanen för torvmarkskogar är ett helt nytt arbetsslag. Piloteringen av den nya verksamhetsmodellen för torvmarksskogarna är inte ännu färdig. SLC påpekar att det är nödvändigt att stödvillkoren är tillräckligt klara och att stödnivån är tillräckligt hög för att ha en fungerande modell för torvmarksskogarna som sporrar både markägarna och aktörerna.

Enligt propositionen skulle det nya incitamentsystemet träda i kraft 1.1.2024 om Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande innan dess. SLC påminner om vikten av god informering till markägarna och aktörerna gällande förändringar och möjliga avbrott i stödansökningsprocessen.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
skogsombudsman

Mer från SLC